GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 10. TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM

TEMEL HÜKÜMLER
KULÜBÜN ADI, KURULUŞ YERİ, MERKEZİ, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ


MADDE 1: Galatasaray Lisesi öğrencileri ile bu Tüzük hükümlerine göre üye kaydedilmiş bulunanların sportif gelişmelerini sağlamak, spor eğitimi ve ahlâkını geliştirmek ve üyeleri arasında sevgi ve dayanışmayı arttırmak amacı ile İstanbul Beyoğlu Hasnun Galip Sokak No: 9-11 adresinde “Galatasaray Spor Kulübü” adında bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Galatasaray Spor Kulübü Derneği bu Tüzük’te “Kulüp” olarak anılacaktır.
Kulüp yukarıdaki amaca ulaşmak için sporla ilgili her türlü etkinlikte bulunur. Yarışmalar, gösteriler ve konferanslar düzenler; kurslar açar ve yapılan yarışmalara katılır. Çeşitli spor tesisleri, gerektiğinde profesyonel takımlar kurar, eğitici, yetiştirici ve eğlendirici çalışmalar yapar. Taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir ve gereksiniminden fazlasını satabilir. Kulübün hiçbir yerde şubesi yoktur.

KULÜBÜN RENKLERİ VE ALAMETİ FARİKASI
MADDE 2: Kulübün renkleri sarı-kırmızı; alameti farikası Ek 1’de belirtilmiş olduğu gibi, kırmızı (G) içinde sarı (S) harfler ile kuruluş yılını gösteren Siyah 1905 tarihi bulunan amblemdir.
Kulübün flaması Sarı-Kırmızı renkli bir üçgen biçiminde olup boyu uçkurluğunun iki katıdır. Flamada kırmızı üstte, sarı alttadır ve ortasında beyaz üzerine işlenmiş Kulübün alameti farikası vardır.

AD,AMAÇ,RENK VE ALAMETİ FARİKASININ DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ
MADDE 3: Kulübün adı, amacı, renkleri ve alameti farikası hiçbir nedenle değiştirilemez.

KULÜBÜN UĞRAŞI KONULARI
MADDE 4: Kulüp amacını gerçekleştirmek için:
4.1) Vatansever Atatürk gençleri yetiştirmek,
4.2) Her türlü spor dallarında amatör ve profesyonel etkinliklerde bulunmak; iç ve dış resmi ve özel müsabaka ve yarışmalara katılmak,
4.3) Her türlü spor tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,
4.4) Ulusal ve uluslararası spor hukuku mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak,
4.5) Her türlü taşınır ve taşınmaz mal, şahsi veya ayni hak edinmek, bunları aynen ya da başka şekle çevirerek satmak veya başkaca değerlendirmek,
4.6) Hak ve alacakları bakımından, ayni ve şahsi her türlü teminat almak ve vermek,
4.7) Her çeşit sınai ve ticari tesis ve kuruluş kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek, devretmek,
4.8) Kulübe ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak,
4.9) Kulübün mazisi ve tarihsel önemi doğrultusunda müze, kültür ve araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek.

KURUCULAR
MADDE 5: Kulüp, Ali Sami Yen ve aşağıda isimleri yazılı arkadaşları tarafından kurulmuştur:İntisap Tarihi
1) Ali Sami Yen01.10.1321 (1905)
2) Asım Tevfik Sonumut01.10.1321 (1905)
3) Emin Bülent01.10.1321 (1905)
4) Celal İbrahim01.10.1321 (1905)
5) Bekir Sıtkı Bircan 01.10.1321 (1905)
6) Reşat Şirvanzade01.09.1322 (1906)
7) Refik Cevdet Kalpakçıoğlu 01.09.1322 (1906)
8) Abidin Daver01.09.1322 (1906)
9) Ahmet Robenson01.09.1322 (1906)
10) Ahmet Adnan Pirioğlu 1323 (1907)
11) Neş’et01.10.1324 (1908)
12) Ruşen Eşref Ünaydın01.10.1324 (1908)
13) Yusuf Celal01.10.1324 (1908)
14) Hasnun Galip01.10.1324 (1908)
15) Hüseyin Zihni Eden01.09.1325 (1909)
16) Mehmet Rıza Kara01.09.1325 (1909)
Boris Nikolof (*)01.10.1321 (1905)
Milo Bakiç (*)01.10.1321 (1905)
Paul Bakiç (*)01.10.1321 (1905)
Tahsin Nihat (*)01.10.1321 (1905)
Hüseyin Hüsnü (*)01.10.1321 (1905)
(*) Bu kişilere Kulübün tescil tarihi olan 14 Ağustos 1913 öncesi üyelikten ayrılmaları nedeniyle kurucu numarası verilmemiştir.

Kulüp 14 Ağustos 1913 tarihinde görevde olan;
* Reis; Ali Sami Yen (1 Numaralı üye)
* 2. Reis; Mehmet Rıza Kara (16 Numaralı üye)
* Katip; Refik Cevdet Kalpakçıoğlu (7 Numaralı üye)
tarafından Beyoğlu Mutasarrıflığına (Kaymakamlık) yapılan müracaat ile resmi olarak tescil ettirilmiştir.
Tescil tarihindeki Kulüp üyelerinin listesi Tüzük ekindeki Ek2’de belirtilmiştir.

İKİNCİ KISIM
ÜYELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK TÜRLERİ – KOŞULLARI – KABUL İŞLEMİ

ÜYELİK TÜRLERİ
MADDE 6: Kulübün iki tür üyesi vardır:
6.1) Üye
6.2) Onursal üye

ÜYE OLMA KOŞULLARI
MADDE 7: Kulübe üye olabilmek için adayın Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na göre üye olma hakkına sahip bulunması; yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; Sicil Kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; Yönetim Kurulunca kabul kararının alınması zorunludur.
Ayrıca, üye olmak için başvuruda bulunan kişilerin aşağıda belirtilen gruplardan birine dahil olmaları da zorunludur.
A Grubu – Galatasaray Lisesi’nde en az iki yıl okumuş olanlar.
B Grubu- Kulüp Başkanının önerisi ile takvim yılı başına en fazla 15 (on beş) kişi, başka bir kayıt aranmaksızın üye olabilir.
C Grubu- En az 5 (beş) yıl süre ile amatör veya profesyonel olarak Kulüp adına yarışmalara katılmış, spor yaşamını Kulüpte tamamlamış, bu hususu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınan yazılı belge ile kanıtlamış ve spor yaşamını tamamladıktan sonra 5 (beş) yıl içinde üyeliğe başvuran sporcular. (Kulüp menfaatleri doğrultusunda transferi gerçekleşen sporcular Yönetim Kurulu kararı ile spor yaşamını Kulüpte tamamlamış olma koşulundan muaf tutulabilirler)
D Grubu- En az 5 (beş) yıllık üyelerin çocukları ve eşleri.
E Grubu- Yukarıdaki grupların dışında kalanlar.

ALINACAK ÜYE SAYISI
MADDE 8: A ve C gruplarında yukarıda tanımlanan üye adayları için hiçbir sayısal sınırlama uygulanmaz.
A ve C grupları dışında diğer gruplarda tanımlanan adaylardan üyeliğe alınacakların toplam sayısı her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Alınacak toplam üye sayısı bir önceki yıl sonu (31 Aralık) itibarı ile Kulübün kaydı açık üye sayısının %3 (yüzde üç)’ünden fazla olamaz.
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen alınacak toplam üye sayısından fazla üye kabul edilmesi durumunda, işlem sırasına göre sınırı aşan üyelik geçersiz olur ve düşer.
Ancak her durumda, bir yılda kabul edilecek toplam üye sayısı 400 (dört yüz)’ü aşamaz.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU SÜRECİ
MADDE 9:
Kulübe üye olmak isteyenler 1 Haziran – 31 Ağustos (otuz bir Ağustos dahil) tarihleri arasında, ön başvuruda bulunabilirler. Bu dönemi takip eden ilk iş günü başvurular kayda alınır, üyelik başvurularının değerlendirilmesi 30 gün içinde tamamlanır.
Bu tarihlerin dışında yapılan başvurular kabul edilmez.
Üye kayıt işlemi yılda bir kere yapılır.

BAŞVURU İŞLEMİ
MADDE 10: Üye olmak için başvuruda bulunan kişiler;
10.1) Aday üyenin üye olabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek üzere hazırlanmış basılı başvuru beyannamesini doldurmak; özgeçmişini, nüfus suretini, yetkili merciden alacağı adli sicil ve arşiv kaydını gösterir belgeyi bu beyannameye eklemek,
10.2) Beyannameye yazdığı bilgilerin doğruluğunu imza altına almak,
10.3) Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık iki üye tarafından önerilmiş olmak,

10.4) Yeteri kadar fotoğraf vermek,
10.5) Mevzuat hükümleri uyarınca gereken durumlarda izin belgesi vermek ve başvuru beyannamesini Kulüpte kayıttan geçirtmek,
10.6) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak zorundadır.

Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık her üye, bir takvim yılı içinde en çok 5 (beş) kişiyi üyelik için önerebilir.

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ
MADDE 11:
11.1) Yönetim Kurulunca başvuruda bulunan kişilerin fotoğrafları yapıştırılmış basılı başvuru beyannamesi başvuru süresinin sonunu takip eden ilk iş günü Kulüp merkezinde belirli bir yerde ve sosyal tesislerde 7 (yedi) gün süre ile asılı bırakılır.
11.2) Üyeler askı süresi içinde adaylar hakkında itirazları varsa bunları yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirirler.
11.3) Üyelik başvuruları askı süresinin bitimini izleyen ilk işgünü Yönetim Kurulunca, varsa itirazlar ile birlikte, eksiksiz olarak Sicil Kuruluna verilir.
11.4) Sicil Kurulu üyelerini görevlendirmek suretiyle her adayın üyelik başvurusu hakkında, 10. maddedeki hususları göz önünde tutarak, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar.
Görevlendirilen Sicil Kurulu üyeleri, bu değerlendirmeler sonunda Kulüp Tüzük’üne uygun olarak belirlenen üye adayları ile gerektiğinde ayrı ayrı ve birebir görüşür ve bu görüşmeler kayıt altına alınır.
11.5) Sicil Kurulu başvurular içinde önerdiklerini ve önermediklerini gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna en geç Eylül ayının son iş gününe kadar sunar.
11.6) Yönetim Kurulu üye adaylarından onayladıklarını sunum tarihini takip eden 10 (on) gün içerisinde Sicil Kuruluna bildirir.
Sicil Kurulu derhal, Yönetim Kurulu kararı ile adaylıkları kesinleşenlere işlemlerini gerçekleştirmek için gönderme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde giriş ve yıllık ödentilerini yatırmaları hususunu iadeli taahhütlü mektup ile bildirir.
Bu ödentilerin süresi içinde ve tam olarak ödenmesini takiben, yıl sonuna kadar alınacak Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten doğan hak ve yükümlülükler kazanılmış olup üyelik Sicil Kurulu tarafından Sicil Defterine işlenir.
Sicil Defterine işlenen üyeler, ilk yapılacak Genel Kurulun denetimine sunulur.
Üyelik başvuruları yapıldığı yıl için geçerlidir.

SPORCULAR
MADDE 12: Galatasaray Spor Kulübünde spor faaliyetlerine düzenli şekilde katılan ve yarışmalarda bireysel veya takım halinde Kulübü temsil eden ve bu amaçla lisansı çıkartılan kişilere sporcu denir.
Sporcular (veteranlar hariç), spor yaşamına devam ettikleri ve yarışmalara katıldıkları sürece seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

SPORCU OLMA KOŞULLARI
MADDE 13: Sporcularda aşağıdaki koşullar birlikte aranır:
13.1) 18 yaşından küçüklerle, ilköğretim ve liseye devam eden öğrencilerin veli veya vasilerinden yazılı izin belgesi alınmış olması,
13.2) Spor yapmak için Yönetim Kurulunca Kulübe alınmasına karar verilmiş ve sporcu kaydının tutulması için Yönetim Kurulunca Sicil Kuruluna bildirilmiş olması,
13.3) Lisans çıkartılmış olması.

SPORCULARIN ÜYELİĞE GEÇİŞ KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ
MADDE 14: Kulübün lisanslı sporcularından olup da spor yaşamını Kulüpte tamamlamış ve yukarıda 7. madde C grubunda yazılı niteliklere sahip olanlar üyeliğe kabul edilebilirler.

ONURSAL ÜYE
MADDE 15: Katılmaları Kulüp için manevi bir değer taşıyan ve kişilikleri, toplumdaki yerleri, eserleri ile Kulübün amacı ve etkinliklerine önemli katkıda bulunabilecek seçkin kişiler Kulübe onursal üye olarak kabul edilebilirler.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Dilerlerse ödenti verirler.

ONURSAL ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ
MADDE 16: Onursal üyelik için kabul kararı doğrudan Yönetim Kurulunca verilir.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
MADDE 17: Üyelik, Kulübe ilişkin olarak işbu Tüzük hükümleriyle belirlenmiş hak ve yükümlülükleri oluşturur.
17.1) Üyelerin Hakları:
17.1.1) Genel Kurul toplantılarına, kararların oluşması amacıyla görüşmelere ve oylamalara katılmak,
17.1.2) Seçmek ve seçilmek,
17.1.3) Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu raporları incelemek, görüş ve önerilerini bildirmek,
17.1.4) Kulüp çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan kurallar çerçevesinde yararlanmak,
17.1.5) Üyeler, yukarıda sayılan hakların dışında, başta Dernekler Kanunu olmak üzere tüm mevzuattan doğan haklara sahiptirler.
Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir.
Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendi kullanır.

17.2) Üyelerin Yükümlülükleri:
17.2.1) Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Yönetmelik, Yönerge ve Tebliğ hükümleri ile Kulüp Tüzük’ü ve Yönetim Kurulu kararlarına uymak,
17.2.2) Her tür ödenti ve ödemelerini zamanında yapmaktır.

ÖDENTİ ÖDEMEME HALİNDE ÜYELİK KAYDININ GEÇİCİ KAPATILMASI
MADDE 18: Yıllık ödentisini ödemeyen üyeyi Sicil Kurulu her yıl sonunda iadeli taahhütlü mektupla ödemeye çağırır. Bu çağrı üzerine borcunu gönderme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemeyen üyenin kaydının geçici olarak kapatılması önerisi Sicil Kurulunca Yönetim Kuruluna gönderilir. Yönetim Kurulu kararı ile kaydın kapatıldığı ilgilinin siciline işlenir ve bir yazı ile kendisine bildirilir.

ÜYELİK KAYDININ YENİDEN AÇILMASI
MADDE 19: 18. madde uyarınca kaydı geçici olarak kapatılan üyenin, Kulübe yeniden yazılı olarak bizzat başvurması ve geriye doğru en çok 5 (beş) yıllık ödenti borçlarını ödeme yapılan yılın ödentisi esas alınarak ödemesi halinde kaydı açılır; en fazla beş yıllık kıdemi verilir ve bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ
MADDE 20: Aşağıdaki hallerde üyelik sona erer:
20.1) Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre üyelik koşullarının kaybedilmesi,
20.2) Üyelikten çıkma kararının yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi,
20.3) Ödeme yükümlülüğünün 6 (altı) yıl üst üste özür belirtmeksizin yerine getirilememesi
20.4) Ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme nedeniyle üyeliği sona eren kişinin yeni başvuru ile yeniden üyeliğe alınmasından sonra ödentisini 2 (iki) yıl üst üste ödememesi,
20.5) Önceden özür belirtmeksizin üst üste 8 (sekiz) Genel Kurula katılmaması,
20.6) Tüzük hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılması.

Bu durumlarda üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile Sicil Kurulunca silinir.

YENİDEN ÜYELİĞE BAŞVURU
MADDE 21: 20. maddenin 20.1, 20.4 ve 20.6 fıkralarına göre üyeliği sona erenler üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar.
Ancak aynı maddenin 20.2, 20.3 ve 20.5 fıkralarına göre üyeliği sona ermiş olanlar bu Tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını taşımak kaydı ile yeniden üyeliğe başvuruda bulunabilirler.
Başvurularının kabulü halinde bunlar hakkında yeni üye kabul işlemi uygulanır, eski kıdemleri hesaba katılmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
ORGANLAR VE SEÇİMLERİ


BİRİNCİ BÖLÜM
ORGANLAR

KULÜBÜN ORGANLARI
MADDE 22: Kulübün organları:
22.1) Genel Kurul,
22.2) Yönetim Kurulu,
22.3) Denetim Kuruludur.


İKİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL

OLUŞUMU
MADDE 23: Genel Kurul, Kulübün en üst karar organı olup kaydı açık ve içinde bulunulan yılın Şubat ayının son işgünü çalışma saati sonuna kadar o yıla ve varsa geçmiş yıllara ilişkin ödentilerini ödemiş üyelerden oluşur.

GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 24: Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
24.1) Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,
24.2) Tüzük’ün tümünü veya bazı maddelerini değiştirmek,
24.3) Kulübün yönetsel ve sportif faaliyet raporları ile birlikte kesin hesaplarını, muhasebe plan ve yönetmeliğine uygun olarak ve Genel Kurulca kabul edilmiş bütçeyle karşılaştırmalı bir biçimde bölüm bölüm, kesim kesim ve maddelerine göre ayrıntılı olarak irdelemek, incelemek,
24.4) Tüzük’ün 143. maddesine göre hazırlanan bütçe tasarısını, Kulübün muhasebe plan ve yönetmeliğine uygun olarak son yılların gelir ve gider karşılaştırmalarını, brüt ve net gelirlerini, spor şubelerinin harcamalarını, yatırım ve onarım gereksinimlerini, keşif ve yapılabilirlik raporlarını irdelemek, incelemek,
24.5) Kulübün uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış dipnotları ile birlikte yıllık konsolide finansal tablolarını, bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporlarını irdelemek, incelemek,
24.6) Kulübün bağlı ortaklıklarının (kurmuş olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu veya pay sahibi olduğu şirketler) ve iştiraklerinin, yıllık olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış dipnotları ile birlikte tek tek ve konsolide finansal tablolarını veya bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir olanlarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporlarınının sonuç kısmını irdelemek, incelemek,
24.7) Kulüp bütçesini görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
24.8) Gerekli gördüğü durumlarda bağlı ortaklıklarının (Kulübün kurmuş olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu veya pay sahibi olduğu şirketler) hesaplarını incelemek veya incelettirmek,
24.9) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu mali ve yönetsel bakımlardan aklanmasını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve Denetim Kurulunun aklanmasını görüşerek karara bağlamak,
24.10) Kulübe taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
24.11) Spor dallarının kurulmasına veya kapatılmasına karar vermek,
24.12) Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisi vermek,
24.13) Tesisler kurmak için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,
24.14) Spor dallarının ticari bir işletme haline gelmesine karar vermek,
24.15) Her yıl bütçenin % 5 (yüzde beş)’ini aşmamak üzere Yönetim Kuruluna sulh ve aklama yetkisi vermek,
24.16) Kulübün yasal hükümler çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında birlik, federasyon, dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlara katılması, ayrılması hakkında karar vermek ve bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,
24.17) Kulübün yasal hükümler çerçevesinde yurt dışında spor kulübü kurması, kurum ve kuruluşlara katılması, ayrılması, üye olması, satın alması hakkında karar almak ve bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,
24.18) Yardımlaşma ve dayanışma sandıkları ve kooperatif kurulması konusunda karar almak ve bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,
24.19) Yurt içi ve yurt dışında şirketler, dernekler, vakıflar kurmak veya kurulmuş şirketlere, kooperatiflere, derneklere katılmak, hisse senetleri almak ve satmak,
ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
24.20) Yıllık olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait, münhasıran futbol faaliyeti ile ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ayrıntılı gelir/gider tablolarını incelemek,
24.21) Yönetim Kurulunun vermiş olduğu üyelikten çıkarılma kararlarını görüşerek kabul veya red etmek,
24.22) Yönetim Kurulu tarafından üyeliklerine karar verilen üyelerin üyeliklerini denetlemek,
24.23) Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, ilgili Yönetmelikler, Tebliğler ve Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

TOPLANTI TÜRLERİ
MADDE 25: Genel Kurul üç tür toplantı yapar:
25.1) Yıllık olağan toplantı,
25.2) Seçim toplantısı,
25.3) Olağanüstü toplantı.
Bu toplantılarda gündemin ilk üç maddesi:
1- Açılış
2- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi.
Tüm toplantıların hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılması zorunludur. Tüm toplantılar saat 10.00’da başlar ve başlama saati hiçbir şekilde değiştirilemez.

YILLIK OLAĞAN TOPLANTI VE GÜNDEMİ
MADDE 26: Yıllık olağan toplantı her yıl Mart ayının ikinci yarısındaki hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılır. Gündem yukarıda yer alan ilk üç bende ek olarak aşağıda yer alan konulardan oluşur:
1) Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,
2) Faaliyet raporunun sunulması,
3) Denetim Kurulu raporunun okunması,
4) Raporlar hakkında görüşme,
5) Yönetim Kurulunun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,
6) Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,
7) Varsa, Genel Kurul ilanında içeriği ve gündem sıra numarası belirtilmek kaydı ile Yönetim Kurulunun önerileri,
8) Bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9) Dilekler.


SEÇİM TOPLANTILARI VE GÜNDEMİ
MADDE 27: Olağan ve olağanüstü seçim toplantıları Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılır.
Olağan seçim toplantısı 3 (üç) yılda bir Mayıs ayının ikinci yarısında yapılır.
Olağan seçim toplantısının gündeminde yalnız;
27.1) Kulüp Başkanının,
27.2) Yönetim Kurulu üyeleri ve yedeklerinin,
27.3) Denetim Kurulu üyeleri ve yedeklerinin,
27.4) Disiplin Kurulu üyeleri ve yedeklerinin,
27.5) Sicil Kurulu üyeleri ve yedeklerinin,
seçimleri bulunur.
Olağanüstü seçim toplantısı gündeminde ise yalnız seçilmesi gereken organların ve kurulların seçimleri bulunur.
Seçim toplantıları gündemine hiçbir ek yapılamaz.
Seçim toplantılarında başkan adaylarının program ve tanıtım konuşmaları dışında hiçbir konuşma yapılamaz.
Seçim toplantıları geri bırakılamaz.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI VE GÜNDEMİ
MADDE 28: Olağanüstü toplantı,
28.1) Yönetim Kurulu kararı,
28.2) Denetim Kurulunun yazılı isteği,
28.3) Kaydı açık üyelerin 1/5 (beşte bir)’inin yazılı isteği üzerine yapılır.
28.2 ve 28.3 fıkralarında belirtilen istekler üzerine Yönetim Kurulu en çok 21 (yirmibir) gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise üyelerden birisinin başvurusu üzerine, mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Kulüp üyeleri arasından 3 (üç) kişilik bir heyeti Genel Kurulu olağanüstü toplantıya3 çağırmakla görevlendirir.
Olağanüstü toplantı gündeminde toplantı istemini yapanların görüşülmesini istedikleri konulardan başka konu bulunmaz.
Olağanüstü toplantıda gündeme ilave ve değişiklik yapılamaz.

TOPLANTI YERİ VE İZİN ALMA ZORUNLULUĞU
MADDE 29: Seçim Toplantıları haricindeki Genel Kurul toplantıları, katılacak üyelerin oturarak rahatça izleyebilecekleri ve çalışmalara katılabilecekleri yerlerde yapılır.
Toplantı kamu hizmeti görülen bina ve tesislerle her türlü resmi ve özel eğitim ve öğrenim kurumlarında veya bunların eklentilerinde yapılacaksa bu kurumların yetkili amirinin izninin alınması gereklidir.
Bu izin alınmadan Tüzük’ün 30 ve 33. maddelerinde belirtilen yasal işlemler ve çağrılar yapılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTILARI İLE İLGİLİ SINIRLAMALAR
MADDE 30: Genel Kurul toplantıları Kulüp merkezinin bulunduğu ilden başka bir ilde yapılamaz.
Toplantı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

YILLIK OLAĞAN TOPLANTIYA KATILACAK ÜYELER LİSTESİ
MADDE 31: Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesi Sicil Kurulunca düzenlenir ve Yönetim Kuruluna verilir.
Yönetim Kurulu bu listeyi inceleyerek gereği halinde düzeltme yaparak Sicil Kuruluna geri verir.
Listeler Mart ayının ilk çalışma günü çalışma saatinin sonuna kadar Kulüp merkezinde ve sosyal tesislerde özel yerine asılır ve 5 (beş) gün süreyle askıda kalır ve ayrıca Kulübün resmi web sitesinde yayımlanır.
Listenin asıldığı ve askıdan indirildiği birer tutanakla saptanır ve tutanakların bir örneği Genel Kurul dosyasına konur.

LİSTEYE İTİRAZ
MADDE 32: Madde 31’de belirtilen askı süreleri içinde üyeler yalnızca kendileri ile ilgili olarak yapılan maddi bir yanılgının düzeltilmesi için Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.

TOPLANTININ DUYURULMASI VE ÇAĞRI
MADDE 33: Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Genel Kurula katılacak üyeler en az 18 (onsekiz) gün önceden toplantı günü, saati, yeri ve gündemi ulusal bir gazetede duyurulmak, Kulüp merkezi ve sosyal tesislerinde ilan edilmek ve ayrıca Kulübün resmi web sitesinde üyelere duyurmak suretiyle toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa 7 (yedi) gün sonra yapılacak ikinci toplantının tarihi de belirtilir.
İlk toplantı başka bir nedenle ertelenirse, bu durum geri bırakma nedenleri belirtilmek suretiyle toplantı duyurusunun yapıldığı gazeteye ikinci bir duyuru verilerek üyelere duyurulur. Bu halde ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden çok olamaz.

TOPLANTIYA ARA VERİLMESİ
MADDE 34: Genel Kurul toplantısına başlandıktan sonra, herhangi bir nedenle ve Genel Kurul kararı ile gün ve yer saptamak suretiyle toplantıya ara verilmesi durumunda, birinci toplantının devamı niteliğindeki sonraki toplantının ayrıca gazete ile duyurulması gerekmez.

TOPLANTIYA GİRİŞ
MADDE 35: Genel Kurula katılacak üyeler resmi kimliklerini gösterip, toplantıya katılacak üyeler listesinde adlarına açılmış kısmı imzalayarak giriş kartlarını alırlar ve toplantıya katılırlar

TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 36: Genel Kurul, 31. maddede belirtilen üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa 7 (yedi) gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ AÇILIŞI VE BAŞKAN SEÇİMİ
MADDE 37: Genel Kurul toplantısı, Tüzük’ün 36. maddesinde belirlenen yeter sayı sağlanmış ise Kulüp Başkanı veya görevlendirdiği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.
Toplantıyı açan kişi Başkanlık Divanının oluşturulmasını ve bunun için de ilk önce Genel Kurul Divan Başkanının seçilmesi gerektiğini ve bu seçimlerin açık oylama ile yapılacağını bildirerek aday gösterilmesini ister.
Önerilen aday veya adaylar arasında açık oylama ile yapılan seçimi kazanan kişi Genel Kurul Divan Başkanı olur.
Toplantıyı açan kişi Genel Kurul Divan Başkanını göreve çağırır ve yerini Genel Kurul Divan Başkanına bırakır.

BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞMASI
MADDE 38: Seçilen Genel Kurul Divan Başkanı, 2 (iki) Başkan Vekili ve en az 2 (iki) Yazman için aday gösterilmesini ister. Gösterilen adaylar arasında yapılan seçimde kazananlar Genel Kurul Divan Başkanı tarafından göreve çağrılır ve Başkanlık Divanı oluşur.

BAŞKANLIK DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 39: Başkanlık Divanı Tüzük hükümlerinin uygulanmasını, toplantının düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir.

Başkan Vekili, Başkanın herhangi bir nedenle yokluğu halinde onun görevini üstlenir.
Yazman üyeler toplantı tutanağını düzenler ve Genel Kurul Divan Başkanınca verilecek diğer görevleri yaparlar.
Başkanlık Divanı, görüşmelerin düzenini bozanları uyarır, bu davranışlarını sürdürenler hakkında ise toplantıdan çıkarma kararı alınması için Genel Kurulun açık oyuna başvurur.
Genel Kurul kararı ile toplantıdan çıkartılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamalara katılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ AÇILMASI, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI’NIN SÖYLENMESİ
MADDE 40: Genel Kurul Başkanlık Divanı yerini aldıktan ve Genel Kurul Dosyasını inceleyip kanun ve Tüzük’e uygunluğunu saptadıktan sonra Genel Kurul Divan Başkanı gündem maddelerine geçmeden önce: “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk, vatan uğruna hayatlarını kaybetmiş kahraman şehitlerimiz, Kulübümüzün kurucusu bir numaralı üyesi Ali Sami Yen ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylıların kutsal anıları için” diyerek Genel Kurula katılanları bir dakikalık saygı duruşuna çağırır.
Saygı duruşundan sonra hep birlikte İstiklal Marşı söylenir.

YILLIK OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEMİNE EKLEME
MADDE 41: Yıllık olağan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce, yoklamada hazır bulunan üyelerin en az 1/10 (onda bir)’u tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme eklenmesi zorunludur. Önerinin gündemdeki yerini Genel Kurul Başkanının önerisi ile Genel Kurul belirler.
Tüzük değişikliğine ilişkin öneri verilemez.

SÖZ ALMADA ÖNCELİK
MADDE 42: Söz isteyen üyelere yazılma sırasına göre; organlar, kurullar ve komisyonların sözcüleri ile sataşma ve usul hakkında söz isteyenlere öncelikle söz verilir.
Üye söz sırasını bir başkasına bırakabilir ve isterse o üyenin sırası gelince konuşabilir.

KONUŞMALAR
MADDE 43: Adını önceden yazdırmadan ya da oturum sırasında Başkandan söz almadan hiç kimse konuşamaz.
Konuşma Başkanlığa ve Genel Kurula hitap edilerek kürsüden yapılır.
Yazılı bir konuşmanın kürsüden okunması ya da Başkanın izni ile Başkanlık Divanı üyelerinden birine okutturulması mümkündür.

USUL HAKKINDA GÖRÜŞME
MADDE 44 Usule ilişkin görüşmelerde 3 (üç)’er dakikadan fazla olmamak üzere lehte ve aleyhte sadece birer kişiye söz verilir.
Bu konuşmalar sonucunda gerekirse açık oylama yapılır.

GÖRÜŞMELERDE GENEL DÜZEN
MADDE 45: Genel Kurulda konuşmacının sözü üyelerce kesilemez, kişilikle uğraşılamaz, çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunulamaz, kaba ve çirkin sözler söylenemez. Başka kulüp, dernek ve tüzel kişilikleri küçük düşürücü beyanlarda ve hareketlerde bulunulamaz.
Genel Kurulda kürsü veya salonda yukarıdaki hususlara aykırı davranan üyeleri Genel Kurul Divan Başkanı uygun bir dille konuşmaya veya susmaya davet ederek uyarır, uyarıya uymayan konuşmacının kürsüden ayrılmasını ister, gerektiğinde bu üyelerin oturumdan çıkartılması için Genel Kurulun oyuna başvurur.
Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve çirkin sözler varsa Başkan gerekli düzeltmelerin yapılması için o yazıyı sahibine geri verir

AÇIKLAMA VE CEVAP HAKKI
MADDE 46: Kendisine sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş atfolunan üyeler cevap verebilirler.
Bu şekilde söz almak isteyen üye hangi nedenle konuşmak istediğini Başkana iletir. Başkan söz verip vermemekte ve söz verme zamanını belirlemekte yetkilidir.
Başkanlıkça kendisine söz verilmeyen kimse ısrar ederse, Genel Kurul bu konuda görüşmesiz ve açık oyla karar verir.

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANININ VE BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİNİN GÖRÜŞMELERE KATILMASI
MADDE 47: Genel Kurul Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, düşüncesini açıklayamaz. Konuşmalara katılmak isterse yerini Başkan vekillerinden birine bırakarak sıraya girer, ancak o maddenin görüşülmesi tamamlanınca başkanlık makamına geçebilir. Hüküm Başlanlık Divanı üyeleri için kıyasen uygulanır.

OY SANDIKLARI, OY PUSULALARI VE ZARFLARI
MADDE 48: Yönetim Kurulu yıllık olağan ve olağanüstü toplantılarda gizli oylamanın yapılması olasılığını göz önünde tutarak Genel Kurul salonuna saydam boş oy sandıkları ve yeterli sayıda beyaz, kırmızı ve sarı renklerde mühürlü oy pusulalarını özel zarfının içine koyarak Genel Kurul Başkanlığına bir tutanakla teslim etmekle yükümlüdür.
Açık oylama esastır.
Başkanlık Divanının gerek görmesi ve Genel Kurulun onaylaması halinde gizli oylama yapılır.

OYLAMALAR
MADDE 49: Oylama açık veya gizli olmak üzere iki şekilde yapılır.
49.1) Açık oylama:
Açık oylama üyelerin Giriş Kartlarını göstermeleri suretiyle yapılır.
49.2) Gizli Oylama:
Gizli oylama üyenin Başkanlık Divanından oy pusulaları ve oy zarfını alması, öneriyi kabul ettiğinde beyaz; red ettiğinde kırmızı; çekimser kaldığında sarı oy pusulasını zarfa koyması, giriş kartı ve kimliğini göstererek zarfı oy sandığına atması suretiyle yapılır.
Oyunu kullanan üye, Genel Kurula katılanlar listesinden işaretlenir.
Oy kullanımı bittikten sonra, Genel Kurul Divan Başkanı öncelikle Genel Kurula katılanlar listesinde oy kullanma sırasında işaretlenen üyeleri saydırır ve tutanağa geçirtir.
Sonra oy sandığı açılarak içindeki oy zarfları açılmadan sayılır ve tutanağa geçirilmiş olan sayıdan daha fazla oy zarfı çıkarsa sandığın içinden fazla zarf sayısı kadar zarf gelişi güzel alınır ve bunlar açılmadan imha edilerek tutanağa bağlanır.
Daha sonra zarflar açılır ve içinden birden fazla oy pusulası çıkanlar geçersiz sayılır.
Geçerli oy pusulaları beyaz, kırmızı ve sarı olarak ayrılarak sayılır, tutanağa geçirilir ve Genel Kurul Divan Başkanı tarafından Genel Kurula duyurulur.

KONUŞMA SÜRESİNİN SINIRLANDIRILMASI
MADDE 50: Gündemin her bir maddesine ilişkin görüşme süresinin sınırlanması ancak o madde ile ilgili olarak 3 (üç) üye konuştuktan sonra Genel Kurula katılan üyelerden en az 10 (on) kişinin vereceği yazılı önerge üzerine, önerge sahiplerinin adları okunmak ve önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve oylama sonucuna göre hareket edilir.
Önergeden önce söz istemiş olanların hakları saklıdır, bunlara süre sınırlaması uygulanmaz.
Sınırlama 5 (beş) dakikadan fazla olamaz.
Organların sözcüleri ve varsa önerge sahipleri bu süre sınırlamasının dışındadır.

SORULARIN YANITLANMASI
MADDE 51: Genel Kurulda üyelerin Kulüp işlemlerine ilişkin sorularını Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.
Soruların yanıtlanmaması durumunda, soru sahibi üyeler Kulüp Başkanı veya görevli bir Yönetim Kurulu üyesinin konuşmasından sonra da sadece soruları yinelemekle sınırlı olmak üzere söz alabilirler.
Son söz üyeye aittir.

GÖRÜŞME YETERLİLİĞİ
MADDE 52: Gündemin bir maddesine ilişkin görüşme yeterliliği önergesi ancak 3 (üç) üye konuştuktan sonra en az 10 (on) üye tarafından verilebilir.
Önerge, söz almış olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı bulunduğu açıklanmak suretiyle lehte ya da aleyhte konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve oylama sonucuna göre hareket edilir.

KAPALI OTURUM
MADDE 53: Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya üyelerden en az 10 (on) kişi bir önerge ile kapalı oturum isteyebilir.
Bu önerge üzerine, önerge sahiplerinin adları okunup lehte ya da aleyhte konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve oylama sonucuna göre hareket edilir.
Önergenin kabulü halinde Genel Kurula katılma hakkı olmayanlar salondan çıkarılır.
Kapalı oturum tutanakları saklanmak ve ancak 10 (on) yıl sonra açıklanmak kaydıyla kapalı zarf içinde Divan Başkanlığına teslim edilir.

KOMİSYONLAR KURULMASI
MADDE 54: Genel Kurul çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerle komisyonlar kurabilir.

GÖRÜŞMELERİN YİNELENMESİ
MADDE 55: Bir konu görüşülüp karara bağlandıktan sonra aynı Genel Kurulda yeniden görüşülemez.

BÜTÇEYE İLİŞKİN ÖNERİ VE OYLAMALAR
MADDE 56: Bütçe görüşmelerinde, yeni ve geçerli kaynak gösterilmeden giderleri arttırıcı ve/veya gelirleri azaltıcı öneri yapılamaz.
Gelirlerin ve/veya giderlerin arttırılması ve/veya azaltılmasına ilişkin önergelerin gündemdeki bütçe maddesi ile ilgili görüşmelere başlanmadan önce yazılı olarak Başkanlık Divanına verilmesi zorunludur.
Yönetim veya Denetim Kurulu görüş bildirmek ve yanıtlamak üzere değişiklik önergelerinin bir kopyasını Başkanlık Divanından alarak gerekli çalışmaları yapabilir.
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, Tüzük’ün 57. maddesi hükmüne uygun olarak verilen değişiklik önergeleri, önerge sahiplerinin imzaları ile okutulur, görüşme açılır ve Yönetim Kurulunun yanıtlarından sonra oya sunulur. Kabul edilen önergeler bütçe tasarısına işlenir, bu şekilde oluşan bütçe tasarısının tümü oya sunulur.
Bundan başka, bütçe tasarısının bölüm ve maddelerinin ayrı ayrı okutularak oylanmasına gerek yoktur.

ÖNERİLERİN YAZILI YAPILMASI ZORUNLULUĞU
MADDE 57: Genel Kurullarda yapılacak tüm önerilerin yazılı olması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİMLERE İLİŞKİN ESASLAR

SEÇİM İLKELERİ
MADDE 58: Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım esaslarına göre yapılır.
Bu ilkelere uyulmasını Genel Kurul Başkanlık Divanı sağlar.
Oy verme 3 (üç) yılda bir yapılan olağan seçimlerde Başkan ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunun; olağanüstü seçim toplantılarında seçimi yenilenecek organ, kurul ya da kurulların, birleşik oy pusulalarının özel zarfı içinde sandığa atılması suretiyle yapılır.
Üyeler ve yedek üyeler, basılı birleşik oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir, boş oy pusulalarının doldurulmasında da aynı esasa uyulur.

BAŞKANLIĞA VE KURULLARA SEÇİLMEK İÇİN KIDEM YILI VE NİTELİK
MADDE 59: Aday olan kişilerin kaydı açık ve Genel Kurula katılma hakkına sahip olması ve üye sicil kayıtlarına göre Kulübe kaydoldukları tarihten başlayarak;
59.1) Kulüp Başkanlığı için 10 (on)
59.2) Yönetim Kurulu üyeler ve yedekleri için 5 (beş)
59.3) Denetim Kurulu üyeler ve yedekleri için 5 (beş)
59.4) Disiplin Kurulu üyeler ve yedekleri için 25 (yirmi beş)
59.5) Sicil Kurulu üyeleri ve yedekleri için 15 (on beş) kıdem yılını doldurmuş olmaları gereklidir.
Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler.

GÖREV SÜRELERİ
MADDE 60: Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunun görev süreleri 3 (üç) yıldır.
Süresi bitmeden istifa eden organ ve kurulların üyelerinin yerine yedek üyelerden gelenler, eskilerinin sürelerini tamamlarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİM ÖNCESİ İŞLERİ

ADAY OLMAK İÇİN BAŞVURU USULÜ VE ADAYLIĞIN DUYURULMASI
MADDE 61: Kulüp Başkanlığına aday olabilmek için seçimin yapılacağı Genel Kurula katılma hakkına sahip en az 100 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divan Kurulu Başkanlığına önermesi gerekir.

61.1)Başkan adayları;
61.1.1) Başkan adayı olarak kendi ad-soyad ve özgeçmişini,
61.1.2) Yönetim Kurulu üyeleri başlığı altında 10 (on) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
61.1.3) Yönetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 5 (beş) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
61.1.4) Denetim Kurulu üyeleri başlığı altında 3 (üç) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
61.1.5) Denetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (üç) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
61.1.6) Disiplin Kurulu üyeleri başlığı altında 7(yedi) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
61.1.7) Disiplin Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 5(beş) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
61.1.8) Sicil Kurulu üyeleri başlığı altında 7 (yedi) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini,
61.1.9) Sicil Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (üç) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini, yazılı olarak hazırlar ve listelerini imzaladıktan sonra seçim Genel Kurulu birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce saat 18.00’e kadar imza karşılığında Divan Kurulu Başkanlığına verir.
61.2) Bu süre içinde yukarıda şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini Divan Kurulu Başkanlığına vermemiş olanlar aday olamazlar.
Ayrıca verilen listelerde yer alan üyelerle ilgili olarak ölüm ve seçilme niteliklerinin uymaması dışında hiçbir değişiklik yapılamaz.
61.3) Divan Kurulu Başkanlığı bir bildiri yayımlayarak adayları son teslim tarihini takip eden 3 (üç) işgünü içinde açıklar.
Kulüp Başkan adayları Divan Kurulu Başkanlığına verdikleri listelerdeki adaylarını istedikleri takdirde kendileri de kamuoyuna açıklayabilirler.

61.4) Divan Kurulu Başkanlığı Başkan adaylarının vermiş oldukları Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunda görev almak için başvuran adayların kıdem ve sicil bakımından yeterli olup olmadıklarını ivedi olarak Sicil Kurulundan yazı ile sorar ve 24 (yirmi dört) saat içinde yazılı olarak yanıtlanmasını ister.
Sicil Kurulundan gelen bilgilendirme yazısında kıdem ve sicili uygun olmayanların durumu derhal yazı ile Başkan adaylarına ve ilgili Kurullarda görev almak isteyen diğer adaylara bildirilir.
Bu şekilde listesinde herhangi bir boşalma meydana gelen Başkan adayı en geç 24 (yirmi dört ) saat içinde o konum için başka bir aday bildirir.
61.5) Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan adaylarınca kendisine verilen aday listeleriyle oluşan Birleşik oy pusulalarını, her başkan adayı için ayrı ayrı 64. maddeye uygun olarak belirlenmiş renkte ve yeterli sayıda bastırır.

SEÇİM SANDIKLARI
MADDE 62: Yönetim Kurulunca Genel Kurul hazırlıkları yapılırken Genel Kurula katılabileceklerin sayısı göz önünde tutularak 10 (on)’dan az olmamak koşulu ile sandık sayısı saptanır.
Yönetim Kurulunca en az sandık sayısı kadar ve dışarıdan içerisi görülemeyecek kapalı oy verme yeri hazırlatılıp sandıkların bulundukları alana konur.

Yönetim Kurulunca katılabilecekler listesindeki sayıya göre her sandıkta hangi sicil numarası aralığındaki üyelerin oy kullanabileceği belirlenerek bunun Genel Kurul üyelerine duyurulmasına ilişkin malzeme hazırlatılır. Sandığın konacağı yer belirlenirken üyenin oyunu kolaylıkla, serbestçe, gizli bir şekilde ve güvenle verebilmesi için gerekli önlemler alınır. Sandığın konulduğu alanda seçim süresince sadece sandık görevlileri, gözlemciler ve oy kullanan üye bulunabilir.

KAPALI OY VERME YERİ
MADDE 63: Kapalı oy verme yeri, içerisi dışarıdan görülemeyecek ve üyenin oy pusulasını inceleyip zarfa koyabileceği şekil ve nitelikte olur.
Seçim süresince oy verme yerinde oy veren üyeden başka hiç kimse bulunamaz.

OY PUSULALARININ HAZIRLANMASI
MADDE 64: Başkanın ve Tüzük’ün 59. maddesinde belirlenen organların seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının örneği Ek 3’de Tüzük’e eklenmiştir.
Olağan seçim toplantılarında ve Başkan ile Yönetim Kurulu seçimlerinin yapılacağı olağanüstü seçim toplantılarında birinci toplantı gününden 5 (beş) gün önce saat 18.00 (on sekiz)’de Başkan adayları ya da yazılı olarak bildirdikleri temsilcileri Divan Kurulu Başkanının huzurunda bir araya gelirler ve renk çekme işlemi yapılır, sonuç bir tutanağa geçirilir ve bir örneği Genel Kurul dosyasına konulmak üzere Yönetim Kuruluna verilir.
Renk seçiminden sonra başkan adaylarına ait birleşik oy pusulaları Divan Kurulu Başkanlığı tarafından bastırılır.
Boş birleşik oy pusulaları, örneğine uygun beyaz kâğıt üzerine, Divan Kurulu Başkanlığı tarafından seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır ve mühürlenir.
Başkan ve Yönetim Kurulu için yapılacak olağanüstü seçim toplantılarında Başkan adaylarının çekmiş oldukları renkte oy pusulası; bunlar dışındaki organ ve kurullar için yapılacak olağanüstü seçim toplantılarında boş birleşik oy pusulası kullanılır ve hangi kurulun seçimi yapılacaksa o kurula ilişkin bölüm oyunu kullanan kişi tarafından el yazısı ile doldurulur.

OY ZARFLARININ HAZIRLANMASI VE TESLİMİ
MADDE 65: Tek renkte yeteri kadar oy zarfı Yönetim Kurulu tarafından hazırlattırılır, Divan Kurulu Başkanlığınca mühürlenir ve sayısı belirtilen bir tutanakla seçilen Genel Kurul Divan Başkanına verilir. Genel Kurul Divan Başkanı bu tutanağı Genel Kurul dosyasına koyar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SEÇİM GÜNÜ İŞLERİ

GİRİŞ KARTI VE OY PUSULALARININ VERİLMESİ
MADDE 66: Seçim toplantısına gelen ve adları 31. madde uyarınca düzenlenmiş listede yazılı olan üyelere Kulüp kimlik kartı veya resmi kimlik belgeleri sorularak Kulübün mühür ve imzasını taşıyan giriş kartı ile boş birleşik oy pusulası ve Başkan adaylarına ait oy pusulaları, oy kullanacakları sandığın bulunduğu yerde verilir.
Genel Kurul toplantısı başladıktan sonra Genel Kurula katılanların listesi Başkanlık Divanına teslim edilir.

SEÇİM TOPLANTILARINDA SANDIK VE SAYIM KURULLARININ OLUŞUMU
MADDE67: Seçim Genel Kurullarında Başkanlık Divanının seçiminin ardından;
67.1) Öncelikle sandıklarda görev yapacak kurullar oluşturulur.
Sandık kurulları Genel Kurulca seçilecek birer üye ile her Başkan adayının kendisini temsilen Genel Kurul Divan Başkanına yazılı olarak bildireceği birer kişiden oluşur.
Sandık kurullarının hangi sandıklarda görev yapacağı Genel Kurul Başkanlığı tarafından belirlenir.
67.2) Daha sonra Genel Kurulca seçimi yapılacak her organ için ayrı ayrı ve en az 3 (üç)’er kişiden oluşan sayım kurulları seçilir.
Sandıklar açıldıktan sonra Genel Kurul Başkanlığınca gerek görülmesi halinde sandık kurulları sayımlar için de görevlendirilebilirler.
Sandık ve sayım kurullarında görev alacak olanların Genel Kurula katılan ve aday olmayan üyeler arasından seçilmeleri zorunludur.

GÖZLEMCİLER
MADDE 68: Başkan adayları, sayım kurullarının seçimini takiben Genel Kurul Başkanlığına yazılı olarak isim bildirmek koşulu ile bu kurullarda oy kullanma sırasında ve sayım esnasında her sandık başında birer gözlemci bulundurabilirler.
Bu gözlemcilerin Genel Kurula katılan ve aday olmayan üyeler arasından seçilmeleri zorunludur.
Gözlemciler hiçbir işleme karışamaz, yalnız gözetim görevi yaparlar; oy kullanımı, ayırımı ve sayımı işlemleri sırasında Tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunulduğunu saptarlarsa doğrudan Genel Kurul Divan Başkanına başvurabilirler.

BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMALARI
MADDE 69: Başkanlığa adaylığını koymuş olan üyeler, seçime geçilmeden önce programlarını açıklayan ve kurullarını oluşturacak kişiler hakkında tanıtıcı bilgileri içeren en çok on dakika süreli birer konuşma yapabilirler.
Konuşma sırası Genel Kurul Divan Başkanı tarafından ad çekme ile belirlenir.
Başkan adaylarının konuşmaları üzerine görüşme açılmaz.

SEÇİM USULÜNÜN AÇIKLANMASI
MADDE 70: Seçim toplantılarında, seçimlere başlamadan önce Genel Kurul Divan Başkanı Genel Kurul üyelerine seçimlerle ilgili Tüzük hükümlerini hatırlatır, adayları bildirir ve oy vermenin nasıl yapılacağını anlatır.

ALTINCI BÖLÜM
OY KULLANMA

KİMLİK SORMA
MADDE 71: Oyunu kullanmak isteyen üye sandık başına geldiğinde Genel Kurul giriş kartı ile birlikte Kulüp kimlik kartı veya resmi kimlik belgesini göstermek zorundadır.

GİRİŞ KARTINI KAYBEDENLERE YENİLERİNİN VERİLMEYECEĞİ
MADDE 72: Giriş kartının herhangi bir nedenle elinden çıktığını ya da kaybettiğini belirterek giriş kartı isteyen üyelere yeniden bir giriş kartı verilmez.

OY VERMENİN BAŞLAMASI VE BİTMESİ
MADDE 73: Oy verme işlemi Tüzük’ün 69 ve 70. maddeleri uyarınca yapılan konuşmalar bitince başlar ve aralıksız saat 15.00 (on beş)’e kadar sürer. 31. madde uyarınca hazırlanmış listede adları yazılı ve toplantıya katılan üyelerin oylarını vermeleri saat 15:00 (on beş)’e kadar tamamlanmamışsa, oy verme işi sandık başında sıraya girmiş bekleyen üyelerin oylarını kullanmalarına kadar sürdürülür.

OY PUSULALARININ KULLANILIŞI
MADDE 74: Seçimlerde yalnız boş birleşik oy pusulaları ile Başkan adayları adına Divan Kurulu Başkanlığı tarafından bastırılmış olan birleşik oy pusulaları kullanılır.

Basılı birleşik oy pusulaları üzerinde hiçbir değişiklik, ekleme, çıkarma ve işaret yapılamaz.

Boş birleşik oy pusulalarının geçerli olabilmesi için her organın üye ve yedek üye bölümüne aday olmuş ya da aday gösterilmiş yarıdan bir fazla ad yazılması zorunludur.

Bir organ için aynı ad birden fazla yazılamaz.
Başkanlık için birden fazla ad yazılmış ise tüm adlar; öteki organ ve kurullarda üye ve yedek üyeler için Tüzük’te belirlenen sayıdan fazla ad yazılırsa yukarıdan aşağı doğru sayılarak fazla yazılmış adlar yazılmamış sayılır.

OY VERME
MADDE 75: Tüzük’ün 31. maddesinde sözü edilen Genel Kurula katılacaklar listesinde imzası bulunanlar, sicil numaralarına göre oylarını kullanacakları sandıklarda oylarını kullanırlar.
Sandık başında birden fazla üye varsa diğerleri sıraya girerler. Sırada bekleyenlerin sayısı 5 (beş)’i geçemez.

OYLARIN SANDIĞA ATILMASI
MADDE 76: Oy kullanma sırası gelen üye sandık başındaki görevliye Genel Kurul giriş kartı ile Kulüp kimlik kartı veya resmi kimlik belgesini vererek bir oy zarfı ile Başkan adaylarının ayrı renkli basılı birleşik oy pusulalarını ve boş birleşik oy pusulalarını alarak kapalı oy verme yerine girer.
Üye, seçim Genel Kurul toplantısı için kendisine verilen beyaz renkli boş birleşik oy pusulasını Tüzük’ün 74. maddesine uygun olarak doldurmak ya da sandık kurulundan aldığı basılı birleşik oy Pusulalarından istediği Başkan adayını temsil eden oy pusulasını oy zarfının içine koymak suretiyle zarfı kapatır, kapalı oy verme yerinden çıkar, kapalı oy zarfını oy sandığına giriş kartını üzerinde “Giriş Kartı” yazılı sandığa atar, Kulüp kimlik kartı veya resmi kimlik kartını geri alır, katılanlar listesinde isminin karşısına imza atar ve oy verme alanından ayrılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
OYLARIN SAYILMASI VE SEÇİM SONUÇLARI

SANDIKLARIN AÇILMASI, ZARFLARIN VE KARTLARIN SAYILMASI, FAZLA ZARFLARIN İMHASI
MADDE 77: Oy verme işlemi bittikten sonra oy sandıkları ayrı ayrı Başkanlık Divanı tarafından üyeler önünde açılarak oy zarfları sayılır ve tutanağa geçirilir.
Giriş kartlarının atıldığı sandıklar da Başkanlık Divanı tarafından aynı biçimde açılarak kartlar sayılır ve tutanağa geçirilir.
Sandıktan çıkan oy zarflarının sayısı giriş kartlarının sayısından fazla ise, zarfların arasından gelişi güzel fazla zarf sayısı kadar zarf alınarak açılmadan yok edilir ve durum tutanağa geçirilir. Sandıktan zarfsız oy pusulası çıkarsa onlar da yok edilerek durum tutanağa geçirilir.

OY PUSULALARININ ZARFLARDAN ÇIKARILMASI VE GEÇERLİ OY PUSULALARI
MADDE 78: Geçerli oy zarfları 77. maddede açıklandığı gibi belirlendikten sonra Divan Kurulu Başkanlığı zarfları teker teker açar ve zarflarla bunların içinden çıkan oy pusulalarını ayırır.
78.1) Geçersiz oylar;
78.1.1) Üzerinde Divan Kurulu Başkanlığının mühürü olmayan oy pusulaları,
78.1.2) Bir zarfın içinden ayrı renkte birden fazla basılı birleşik oy pusulası çıkarsa hepsi,
78.1.3) Bir zarfın içinden basılı birleşik oy pusulası ile elle doldurulmuş bir boş birleşik oy pusulası çıkarsa her ikisi de,
78.1.4) Bir zarfın içinden, üzerinde düzeltme, ekleme, çıkartma yapılmış, işaret konmuş olan basılı birleşik oy pusulası çıkarsa o oy pusulası,
78.1.5) Bir zarfın içinden çıkan boş birleşik oy pusulasının Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu dilimlerinde, o kurulun üye ve yedek üye sayılarının yarısından az sayıda isim yazılmışsa o oy pusulası,
78.1.6) Bir zarfın içinden çıkan boş birleşik oy pusulasında Kulüp üyesi olmayan kişilerin adlarının yazılmış olması halinde o oy pusulası, geçersiz sayılır.
78.2) Geçerli Oylar;
78.2.1) Bir zarfın içinden aynı renkte birden fazla basılı birleşik oy pusulası çıkarsa biri,
78.2.2) Bir zarfın içinden bir basılı birleşik oy pusulası ile doldurulmamış bir boş birleşik oy pusulası çıkarsa, basılı birleşik oy pusulası geçerli sayılır.

SAYIM KURULLARININ GÖREV YAPMASI
MADDE 79: Geçerli oy pusulaları 77 ve 78. maddeler uyarınca belirlendikten sonra oy pusulaları dilimlenmiş yerlerinden ayrılarak her organ ve kurul için kurulmuş bulunan sayım kurullarına birer boş tutanakla verilir. Sayım kurulları sonuçları, oy pusulaları ve tutanakla Genel Kurul Başkanlığına sunarlar.

OYLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
MADDE 80: Genel Kurul Divan Başkanı her organ için sandıkların oy ayırım ve sayımlarına ilişkin tutanaklar geldikçe bunlarla ilgili hesaplamaları yaptırarak seçim sonuçlarını belirler, tutanağını düzenleyerek Genel Kurul Divan Başkanlığı üyeleri ile birlikte imzalar.

SEÇİM SONUÇLARININ DUYURULMASI VE OTURUMUN KAPATILMASI
MADDE 81: En çok geçerli oy alan Başkan seçilir. Başkan adaylarının eşit oy alması halinde sadece başkanlık seçimi bir hafta sonra tekrarlanır.
Organlarda ve kurullarda üye ve yedek üyelikler için geçerli oyların çoğunu alanlar sırası ile seçilirler. Organların ve kurulların seçiminde oy ayırımı sonucu eşit oy alanlar olursa, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından duyurulmak koşulu ile Genel Kurul önünde ad çekme ile kazanan belirlenir.

Genel Kurul Divan Başkanı organlara ve kurullara ilişkin seçim sonuçlarını Başkan ve Yönetim Kurulundan başlayarak Genel Kurula duyurur.
Seçim sonuçlarının bildirilmesinden sonra Genel Kurul Divan Başkanı oturumu kapatır.


MAZBATALARIN VERİLMESİ
MADDE 82: Genel Kurul Divan Başkanı seçilenlere mazbatalarını en geç devir teslime kadar verir.

DEVİR – TESLİM
MADDE 83: Yönetim Kurulu değişikliğinde devir-teslim zorunludur.
Devir-teslim işlemi, seçim Genel Kurulunu izleyen 7 (yedi) gün içinde Divan Kurulu Başkanının çağrısı üzerine Genel Kurul Başkanlık Divanının, Divan Kurulu Başkanının ve yeni seçilen Denetim Kurulu üyelerinin gözetiminde eski ve yeni Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
KULÜP BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU

KULÜP BAŞKANI VE GÖREVLERİ
MADDE 84 Kulüp Başkanı, Tüzük’ün 59. maddesinde belirlenen koşullara sahip üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir
.
Kulüp Başkanı Kulübü temsil eder, kurumsal iletişimi ve Kulübün tüm faaliyetlerini yönetir. 87. madde ile belirlenen tüm görevleri üstlenir, yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
MADDE 85: Yönetim Kurulu, Kulüp Başkanı ve Tüzük’ün 59. maddesinde belirlenen koşullara sahip 10 (on) üyeden oluşur. Yedek üye sayısı 5 (beş)’tir.
Yönetim Kurulu gerek görür ve karar verirse, yedek üyeler de oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.

GÖREV BÖLÜMÜ
MADDE 86: Yönetim Kurulu ilk toplantısında Kulübe ilişkin bütün işlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile üyeleri arasında iş bölümü yapar ve
86.1) Bir 2. Başkan (Kulüp Başkanının olmadığı durumlarda Başkanın görevlerini yüklenir, yetkilerini kullanır. 2. Başkan en az 10 yıllık kıdeme sahip olmalıdır),
86.2) En çok 2 (iki) Başkan Yardımcısı (Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri yaparlar),
86.3) Bir Genel Sekreter (Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlar, yönetsel işleri yönetir),
86.4) Bir Muhasip üye (Kulübün bütçesinin uygulanmasından sorumludur ve günlük muhasebe işlemlerini yönetir) seçer.
Seçim sonuçları ile görev bölümü karar defterine geçirilir ve Kulüp merkezinde özel askı yerinde, sosyal tesislerde ve Kulüp resmi web sitesinde üyelere duyurulur.
Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde üyeleri arasında geçici ya da sürekli görev değişikliği yapabilir. Bu değişiklikler de yukarıdaki usüllerde üyelere duyurulur.
Yönetim Kurulu üyelerine yukarıda belirlenen görevlerden ancak biri verilebilir.

GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 87: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
87.1) Tüzük’ün 90. maddesindeki kurallar içinde Kulübü temsil ve ilzam etmek,
87.2) Tüzük’ün 24. maddesinin ilgili fıkralarında belirtilen konularda gerektiğinde Genel Kuruldan yetki almak,
87.3) Kulübün bütün etkinliklerinin ilgili mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygun olarak düzenlenip yürütülmesini sağlamak,
87.4) Kulübün spor yarışmalarında bireysel ve takım halinde şampiyonluk hedefine ulaşılması için gerekli önlemleri almak, atılımları yapmak,
87.5) Galatasaray Lisesi’nde ve Galatasaray Eğitim Kurumlarında sporun gelişmesini sağlamak,
87.6) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
87.7) Genel Kurulca kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak,
87.8) Kulübün tutulması zorunlu yasal defterleri ile muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun olarak tutmak ve düzenli tutulmalarını ve zamanında işlenmelerini sağlamak,
87.9) Bağlı ortaklıklarının (Kulübün kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin) çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, denetletmek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, inceletmek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek,
87.10) Kulübün yönetsel ve sportif faaliyet raporları ile birlikte kesin hesaplarını, Kulüp muhasebe plan ve yönetmeliğine uygun olarak ve Genel Kurulca kabul edilmiş bütçe ile karşılaştırmalı bir biçimde bölüm bölüm, kesim kesim ve maddelerine göre ayrıntılı olarak hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
87.11) Konsolide finansal tablolar:
87.11.1) Kulübün yıllık olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış dipnotları ile birlikte yıllık konsolide finansal tablolarını, bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporlarını Genel Kurula sunmak, yıllık olağan Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere Kulüp merkezinde hazır bulundurmak,

87.11.2) Kulübün bağlı ortaklıklarının (kurmuş olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu veya pay sahibi
olduğu şirketleri) ve iştiraklerinin, yıllık olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış dipnotları ile birlikte tek tek ve konsolide finansal tablolarını veya bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir olanlarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporlarınının sonuç kısmını Genel Kurula sunmak, yıllık olağan Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere Kulüp merkezinde hazır bulundurmak,
87.12) Kulübün uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış yıllık konsolide finansal bütçe tablolarını (dipnotları ile bütçelenmiş konsolide finansal tablosu, bilanço, bütçelenmiş konsolide kapsamlı gelir tablosu, bütçelenmiş nakit akım tablosu ve bütçelenmiş konsolide öz kaynaklar değişim tablosu), bir önceki yılın gerçekleşmiş ve bütçelenmiş konsolide finansman tablolarıyla karşılaştırmalı olarak Genel Kurula sunmak,
87.13) Ayrıca, Tüzük’ün 143. maddesine göre hazırlanan bütçe tasarısını, Kulübün muhasebe plan ve yönetmeliğine uygun olarak son yılların gelir ve gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirleri, spor şubelerinin harcamaları, yatırım ve onarım ihtiyaçları keşif ve yapılabilirlik raporları, Kulüp ve üye ilişkileri göz önünde tutularak amacı, gerekçeleri ve ayrıntılı önerileri ile birlikte hazırlamak,
87.14) Bağlı ortaklıkların (Kulübün ve kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin veya pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin) Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonlarında o döneme ait kesin olmayan hesap özeti ile özet yönetsel ve sportif faaliyet raporlarını en geç izleyen ikinci ay yapılacak Divan Kurulu toplantısına yetişecek tarzda hazırlayarak sunmak,
87.15) Yönetim Kurulu, Kulübün ve bağlı ortaklıklarının (Kulübün kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu veya pay sahibi olduğu şirketlerin) 87.14.bentte belirtilen dönemsel mali raporlarını, uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolidasyon esasına göre denetimini, Genel Kurulun yasalar gereği seçmiş olduğu denetçilere ilaveten Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlemiş olduğu ilk 15 bağımsız denetim şirketinden bir tanesini belirleyerek denetlettirmek ve gene 87.14.bentte belirtilen süreler dahilinde Divan Kurulunun görüşüne sunmak,
87.16) Kulüp işlerinin yürütülmesi için yürütme birimini ve diğer kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek, işten çıkarmak,
87.17) Sicil Kurulunca düzenlenmiş olan Genel Kurula katılacak üyelerin listesini incelemek ve gerek gördüğü düzeltmeleri yapmaları için bir yazı ekinde Sicil Kuruluna geri göndermek,
87.18) Tüzük’ün 110. maddesi uyarınca yapılan başvuruları Disiplin Kuruluna vermek,
87.19) Disiplin Kuruluna verdiği bir üye hakkında, gerekli gördüğü hallerde, olay Disiplin Kurulunda ele alınıncaya kadar ve her halde 1(bir) ayı geçmemek koşulu ile Kulübe ve tesislere girmeyi yasaklama önlemi almak,
87.20) Tüzük’ün uygulanması için gerekli görülen yönetmelikleri hazırlayarak yürürlüğe koymak,
87.21) Gerek gördüğünde doğrudan, Denetim Kurulunun veya kaydı açık üyelerin 1/5 (beşte bir)’inin yazılı isteklerini dikkate alarak Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
87.22) Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,
87.23) Mevcut sosyal tesisleri yönetmek ve yenilerinin açılması için çaba harcamak,
87.24) Kulüp müzesinin korunması, gelişmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ve yönetimi için gerekli karar ve önlemleri almak,
87.25) Kuruluş yıldönümü tören programlarını hazırlamak ve uygulamak,
87.26) Seçimleri izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim ve Denetim Kurullarının üye ve yedek üyeleri ile ilgili olarak verilmesi zorunlu bilgileri mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
87.27) Uygulamaya koyacağı yönetmelikler hakkında gerek görürse Divan Kurulundan görüş almak,
87.28) Üyelik başvurularını, Sicil Kurulunun görüşünü aldıktan sonra üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu yazılı olarak başvuru sahibine bildirmek,
87.29) Disiplin Kurulunca kendisine yazılı olarak bildirilen disiplin yaptırımlarını (üyelikten çıkarma yaptırımı hariç) onayladıktan sonra Sicil Kuruluna aktararak üyenin siciline işletmek ve üyeye tebliğ etmek,
87.30) Her yıl sonunda Sicil kayıtlarına göre kaydı toplam 5 (beş) yıl kapanmamış 25 (yirmi beş) yıllık kıdemlerini kazanmış oldukları Sicil Kurulu tarafından bildirilen üyelere Divan Kurulu üyesi oldukları hakkında tebligat yapmak ve Divan Kuruluna bildirmek,
87.31) Sporcular hakkında gerekli disiplin kararları almak,
87.32) Yıllık olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ilişkin profesyonel futbol şubesinin ayrıntılı gelir/gider tablolarını mevzuat çerçevesinde Genel Kurula sunmak,
87.33) İlgili mevzuat ve Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak,
87.34) Çıkabilecek yeni mevzuat çerçevesinde Kulüp Tüzük’ü üzerinde gerekli uyumu sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak, yasanın öngördüğü hallerde gerekli değişiklik ile ilgili taslak çalışmayı yaparak ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunmak

TOPLANTILAR
MADDE 88: Yönetim Kurulu haftada en az bir kez, belirlenen yer, gün ve saatte toplanır. Yönetim Kurulu Kulüp Başkanının, yokluğunda 2. Başkanın, onun da yokluğunda Başkan yardımcılarından birinin başkanlığında toplanır.

KULÜBÜ YÜKÜMLÜLÜK ALTINA SOKACAK KARARLAR
MADDE 89: Genel Kuruldan yetki alınmış olması koşulu ile Kulübü yükümlülük altına sokacak kararların en az 7 (yedi) üyenin olumlu oyu ile alınması zorunludur.

TEMSİL VE İLZAM
MADDE 90: Tüzük’teki ve bütçedeki yetkilere dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile Kulübü;
90.1) Yönetsel işlerde, Başkan ve 2. Başkan münferiden, Yönetim Kurulunun görev ve yetki verdiği Başkan yardımcılarından biri ile Genel Sekreter müştereken,
90.2) Mali işlerde, Başkan, 2. Başkan, Yönetim Kurulunun görev ve yetki verdiği Başkan yardımcılarından biri ile muhasip üyenin müşterek, imzaları ile temsil ve ilzam eder.

YETKİ VERME
MADDE 91: Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir. Bu durum Yönetim Kurulunun ortak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Bir ya da birkaç Yönetim Kurulu üyesine bu madde uyarınca verilecek yetkinin niteliği, süre ve sınırı karar defterinde açıkça belirtilir.

BAŞKANLIĞIN BOŞALMASI
MADDE 92: Kulüp başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa ve bir sonraki Seçim Genel Kuruluna 6 (altı) aydan daha fazla süre kalmışsa, Tüzük hükümlerine göre 1 (bir) ay içerisinde başkanlık ile diğer tüm organ ve kurulların seçimi için yeni seçim Genel Kurulu yapılır. Genel Kurul tarihine kadar mevcut Yönetim Kurulu 2. Başkan yönetiminde görevine devam eder. Sürenin 6 (altı) aydan daha az kalması durumunda mevcut Yönetim Kurulu 2. Başkan yönetiminde görevine devam eder.
İşbu maddede belirtilen 6 (altı) aylık süre Mayıs ayının ikinci yarısındaki ilk Cumartesi gününden geri saymak sureti ile hesaplanır.

YÖNETİM KURULUNUN VE ÜYELERİNİN İSTİFASI
MADDE 93: Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en çok oy alan üye göreve çağırılır.
Başkan dışında Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması ve Yönetim Kurulunun yedek üyelerin katılımı ile de toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde Yönetim Kurulu ve Başkan düşmüş sayılır. Bir ay içinde Tüzük hükümlerine uygun olarak yeni seçim yapılır. Yeni Başkan ve Yönetim Kurulu seçilinceye kadar düşmüş sayılan Başkan ve Yönetim Kurulu görevine devam eder.

DOKUZUNCU BÖLÜM
YÜRÜTME BİRİMİ

KULÜP YÜRÜTME BİRİMİ
MADDE 94: Kulüp yürütme biriminin görev, yetki ve sorumlulukları, mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca düzenlenir.
Yürütme birimi Genel Sekreterinin mali ve yönetsel görev ve yetkileri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM
DENETİM KURULU

OLUŞUMU
MADDE 95: Denetim Kurulu üç yıl için Genel Kurulca seçilen mali ve/veya yönetsel ve/veya hukuk ve/veya işletme konularında uzmanlaşmış 3 (üç) üyeden
oluşur.
Aynı nitelikteki yedek üye sayısı 3 (üç) tür.

GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 96: Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
96.1) Üç aydan fazla ara vermemek üzere Kulüp hesaplarını denetlemek,
96.2) Kulübe ve Kulübün sandık, vakıf ve şirketlerine ilişkin her türlü belgeyi istendiğinde ve herhangi bir ön koşula bağlı olmaksızın incelemek,
96.3) Alınan karar ve yapılan işlemlerin mevzuat ve Tüzük hükümlerine uyup uymadığını izlemek,
96.4) Hesapların düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu incelemek ve denetlemek,
96.5) Eksik ve usulsüz bulduğu hesap ve harcamalar ile mevzuat ve Tüzük hükümlerine aykırı bulduğu sair işlemler konusunda Yönetim Kurulunu yazı ile uyarmak,
96.6) Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Tüzük’ün 87.10 fıkrası gereğince bastırmak üzere süresi içinde Yönetim Kuruluna vermek,
96.7) Gerek gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayı talep etmek,
96.8) Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonu itibariyle Yönetim Kurulunca Divan Kuruluna sunulmak üzere düzenlenecek olan bağlı ortaklıklarının (Kulübün kurmuş olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu veya pay sahibi olduğu şirketleri) konsolide hesap vaziyeti ile yönetsel ve sportif faaliyet raporlarını, özel denetim şirketinin dönem raporlarını inceleyerek yazılı görüşlerini en geç izleyen 2 (iki) ay içinde yapılacak Divan Kuruluna sunmak ve o toplantıya katılarak olası soruları yanıtlamak,
96.9) Görev ve yetki alanı içine giren önemli gördüğü bir konu hakkında Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını talep etmek,
96.10) Bu Tüzük’te öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Denetim Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere yetki verebilir; bu şekilde düzenlenecek rapor Denetim Kurulunun ortak raporudur.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
KULÜBÜN KURULLARI

MADDE 97: Kulübün Kurulları:
97.1) Divan Kurulu,
97.2) Disiplin Kurulu,
97.3) Sicil Kuruludur.

DİVAN KURULUNUN OLUŞUMU
MADDE 98: Divan Kurulu Sicil Kurulunca işbu Tüzük’ün 118.5 maddesi uyarınca Divan Kurulu üyesi olmayı haketmiş oldukları saptanmış üyeler ve eski başkanlar ile en az bir seçim dönemi kesintisiz görev yapmış olmak koşulu ile ikinci başkanlar, Kulüp üyesi olan Galatasaraylılar Derneği eski başkanlarından ve Galatasaray Lisesi Müdüründen oluşur.

DİVAN KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 99: Divan Kurulu, Kulübün en yüksek danışma kuruludur. Görevleri:
99.1) Kulübün etkinliklerini, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları ve bunlarda mevzuat ve Tüzük hükümleri ile bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını incelemek, inceleme sonucuna göre alacağı kararları Yönetim Kuruluna dilek ve tavsiye olarak bildirmek, gerekirse yeni bir Divan Kurulu kararı ile ilk olağan Genel Kurula sunmak,
99.2) Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek,
99.3) Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını önermek,
99.4) Gerektiğinde yeniden bir Tüzük yapılması, yürürlükteki Tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususlarında çalışmalar yapmak ve hazırlanacak taslağı Yönetim Kuruluna vermek,
99.5) Yönetim Kurulunca üç ayda bir verilecek çalışma raporu ile bağımsız denetimin ilgili döneme ait denetim raporu özetini, konsolide hesap vaziyetini, Denetim Kurulu raporu ile birlikte incelemek, gerekirse görüşünü bildirmek, talebi halinde Divan Kurulu üyesine imza karşılığı olarak kopyalarını sunmak,
99.6) Yönetim Kurulunca hazırlanacak Yönetmelikler ve bildirilecek çeşitli konular hakkında görüşünü açıklamak,
99.7) Bu tüzükle kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞININ SEÇİMİ
MADDE 100:
100.1) Divan Kurulu 3 (üç) yılda bir Nisan ayında kendi başkanını, iki başkan yardımcısını ve iki yazmanını seçmek üzere, Başkan, yokluğunda kıdemli Başkan Yardımcısı tarafından toplantıya çağırılır.
100.2) Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan yardımcılıkları ve yazmanlıklara aday olmak, seçmek ve seçilmek için Şubat ayının son işgünü çalışma saati sonuna kadar yıllık ödentiyi ödemiş olmak gereklidir.
100.3) Seçimler gizli oy, açık sayım ilkelerine uygun olarak yapılır.
100.4) Her üyenin bir oyu vardır ve kendi kullanır.
100.5) Seçim toplantılarına oturumda bulunan en kıdemli Divan Kurulu üyesi başkanlık eder, kendisine yardım etmek için bir başkan vekili ile iki yazman açık oylama ile seçilir.
100.6) Divan Kurulu Başkanlığının yeni seçime altı aydan az bir süre kala boşalması halinde seçim yapılmaz. Başkanlık Divanının en kıdemli Başkan Yardımcısı Başkan olur.
100.7) Seçimlerde Kulüp seçim toplantısındaki yöntem ve esaslar uygulanır.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ
MADDE101:
101.1) Divan Kurulu çalışmaları Divan Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve yazmanlar tarafından yürütülür; boşalmalar halinde yerlerine ilk toplantıda yenileri seçilir ve yeni seçilenler eskilerinin sürelerini tamamlarlar.
101.2) Başkan ve başkan yardımcılarının toplantıya gelmemeleri halinde, oturumda bulunan en kıdemli üye Başkanlık eder.
101.3) Divan Kurulu ayda bir kez olağan olarak belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.
101.4) Olağan toplantı gündemi Başkan, yokluğunda bir Başkan yardımcısı tarafından hazırlanır. Toplantıda gündeme geçmeden önce, toplantıya katılan üyelerin 1/10 (onda bir)’unun isteği üzerine2 Başkanlık oylamayla gündeme ekleme yapabilir.
101.5) Divan Kurulu olağanüstü toplantıya Divan Kurulu Başkanı, Divan Kurulu üyelerinden en az 20 (yirmi) kişi veya Denetim Kurulunun yazılı talebi üzerine Divan Kurulu Başkanı veya başkan yardımcılarından biri tarafından çağrılır.

Yukarıdaki yazılı talep çerçevesinde oluşturulan gündem üyelere ve öneri sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
Olağanüstü toplantı gündemine ekleme yapılamaz.
101.6) Divan Kurulu toplantılarında son söz istemde bulunmaları halinde Divan Kurulu üyelerinindir.
Kulüp üyeleri dilerlerse izlemek üzere Divan Kurulu toplantılarına girebilir, ancak konuşamaz ve oylamalara katılamazlar

OYLAMA VE KARAR YETER SAYISI
MADDE 102:
102.1) Divan Kurulu en az 50 (elli) üyesi ile toplanır.
102.2) Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasının önerileceği toplantılar, Divan Kurulu üye tam sayısının en az 1/5(beşte bir)’inin katılmasıyla yapılır. Bu konudaki kararlar hazır bulunanların 2/3 (üçte iki) çoğunluğuyla alınır.
Bunun dışındaki kararlar oylamaya katılanların çoğunluğu ile alınır.
102.3) Divan Kurulu, görüşmelerdeki oylamaların gizli oyla yapılmasına karar verebilir.
102.4) Gizli oylama yapılması halinde Tüzük’ün 49.2 maddesinde belirtilen gizli oylama yöntemi uygulanır.
102.5) Divan Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya üyelerden en az 10 (on) kişi bir önerge ile kapalı oturum isteyebilir. Bu önerge görüşme açılmaksızın oya konulur. Önergenin kabulü halinde Divan Kurulu toplantısına katılma hakkı olmayanlar salondan çıkarılır.

DİSİPLİN KURULU VE DİSİPLİN YAPTIRIMLARI

OLUŞUMU
MADDE 103: Kulüp üyelerinin, Dernekler Kanunu ve Kulüp Tüzük’üne aykırı hareketlerini yaptırımlara bağlamak için Disiplin Kurulu kurulmuştur.
Disiplin Kurulu, Divan Kurulu üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen en az 2 (iki)’si hukukçu olmak üzere 7 (yedi) üyeden oluşur.
Yedek üye sayısı 2 (iki)’si hukukçu olan 5 (beş) kişi olup bunlar da Genel Kurul tarafından seçilir.
Üyeliklerde boşalma halinde; hukukçu üyelik boşalmışsa yedekteki üyelerden ilk hukukçu olan, diğer üyelik ve/veya üyeliklere ise sırasına göre yedekteki diğer üyeler getirilir.
Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendisine başkan, başkan vekili, raportör seçer ve seçim sonucunu yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir.

DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR
MADDE 104: Disiplin Kurulu, önereceği disiplin yaptırımlarında hafifletici ya da ağırlaştırıcı nedenlerin saptanması halinde, duruma göre, yaptırımın alt-üst sınırlarını ve bir alt veya üst yaptırımı önermeye yetkilidir.
Disiplin Kurulu yaptırımlardan birini belirlerken hakkında soruşturma yapılan üyenin hangi amaçla hareket ettiğini, soruşturma konusu söylem, eylem ve davranışları ile bunlardan pişmanlık duyup duymadığını ve daha önce bir disiplin yaptırımı alıp almadığını dikkate alır.

Aynı yaptırımı gerektiren eylemin karardan sonra 2 (iki) yıl içinde yeniden işlenmesi durumunda bir üst yaptırım uygulanır.
Suç oluşturan eylemlerden dolayı dava açılması, disiplin soruşturması yapılmasını ve yaptırım uygulanmasını engellemez.
Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarma kararlarını Genel Kurulun ilk olağan toplantısını getirmekle yükümlüdür.
Amatör ve profesyonel spor dallarında uygulanacak cezalar bu madde kapsamı dışındadır.

DİSİPLİN YAPTIRIMLARI
MADDE 105: Disiplin suçunu oluşturan eylem ve davranışlarda bulunanlara eylemlerinin ağırlığına göre uygulanacak yaptırımlar şunlardır:
105.1) Uyarma: Üyenin eylem ve davranışlarında daha dikkatli olmasının kendisine yazı ile bildirilmesidir.
105.2) Kınama: Üyeye eylem ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.
105.3) Hak Mahrumiyeti: Kulüp üyelisinin bir haftadan bir yıla kadar kulüp tesilerinden yararlanma hakkından men edilmesidir.
105.4) Üyelikten çıkarma: Kulüp üyeliğinin sona erdirilmesidir.

UYARMA YAPTIRIMI GEREKTİREN EYLEMLER
MADDE 106:
106.1) Kulüp düzenini bozacak söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
106.2) Kulüp içinde veya dışında Kulüp itibarını zedeleyecek şekilde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak.

KINAMA YAPTIRIMI GEREKTİREN EYLEMLER
MADDE 107:
107.1) Kulübün onur veya saygınlığına zarar verici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
107.2) Üyelik onuru ile bağdaşmayan söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
107.3) Kulüp düzenini bozacak söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
107.4) Uyarma yaptırımı gerektiren hallerden herhangi birini tekrarlamak.

HAK MAHRUMİYETİ YAPTIRIMINI GEREKTİREN EYLEMLER
MADDE 108:
108.1) İlgili mevzuat, Kulüp Tüzük’ü, Yönetim Kurulu kararlarına aykırı eylem veya davranışlarda bulunmak.
108.2) Üyelerin onur veya saygınlığına zarar verici, onları küçük düşürücü ve benzeri söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
108.3) Kulüp başkanları, organlar ve kurulların üyelerini eleştiri sınırları dışında küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söylem, eylem ve davranışlarda bulunmak.
108.4) Eleştiri sınırları dışında Kulübü aşağılayacak veya iftira niteliği taşıyan beyanlarla Kulübe zarar verecek faaliyetlerde bulunmak.
108.5) Genel ahlaka aykırı Kulübe zarar veren söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA YAPTIRIMI GEREKTİREN EYLEMLER
MADDE 109:
109.1) Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek.
109.2) Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
109.3) Kulüp Başkanı yöneticileri ile üyelerine karşı hakaret fiili eylemde bulunmak.
109.4) Kulübün malvarlığına kasten zarar verici eylem veya davranışlarda bulunmak.

DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURU
MADDE 110: Bu Tüzük’e göre disiplin yaptırımlarının uygulanmasını gerektiren söylem, eylem ve davranışlardan birinin yapılması halinde Disiplin Kuruluna başvuru, aşağıda yazılı kişi ve kurullarca belirtilen usullerde yapılır:
110.1) Üye ancak kendisini ilgilendiren bir olay hakkında Yönetim Kurulu aracılığı ile,
110.2) Denetim Kurulu ve Divan Kurulu, görevleri ile ilgili konular hakkında doğrudan,
110.3) Yönetim Kurulu, Kulüp tüzel kişiliğini ilgilendiren bir eylem veya davranış halinde doğrudan,
Disiplin Kuruluna başvurabilir.
Tüm başvurular yazılı olarak yapılır.

YÖNETİM KURULUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 111:Yönetim Kurulu, işbu Tüzük’ün 110.1 maddesi uyarınca yapılan başvuruları en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kuruluna sevk etmekle yükümlüdür.
Yönetim Kurulu, 110.1 maddesindeki başvuruları 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kuruluna göndermez ise ilgili üye doğrudan Disiplin Kuruluna başvurabilir.
Disiplin Kurulu, 110.1 maddesine göre yapılan başvurularda, öncelikle başvuruda bulunan üyenin yaptığı başvurunun doğrudan kendisi ile ilgili olup olmadığına bakar; ilgili olmadığı sonucuna varırsa esasa girmeden başvuruyu reddeder.
Disiplin Kurulu da başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde başvuru ile ilgili olayın kovuşturmasına başlamak ve 45 (kırk beş) gün sonuna kadar bitirmek zorundadır.

SAVUNMA ALINMASI
MADDE 112:Disiplin Kuruluna verilen bir üye hakkında savunması alınmadan yaptırım uygulanamaz. Kulüpte kayıtlı adresine gönderilen ve hakkındaki şikâyeti içeren yazının kendisine ulaştığı tarihten başlayarak 7 (yedi) gün içinde yazılı savunmasını vermeyen veya sözlü savunma yapacağını yazılı olarak bildirmeyen üye bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

TOPLANTI KARAR YETER SAYISI VE YAPILACAK İŞLEM, ÜYENİN İTİRAZ HAKKI
MADDE 113:Disiplin Kurulu en az 5 (beş) üyenin katılmasıyla toplanır ve öneri niteliğindeki kararlar katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır.
Üyelikten çıkarma yaptırımları için en az 5 (beş) üyenin oyu şarttır.
Disiplin Kurulu öneri niteliğindeki kararlarını gereğinin yapılması için Yönetim Kuruluna sunar.
Yönetim Kurulu, çıkarma dışındaki yaptırımları yazılı olarak üyeye tebliğ eder. Üye bu kararın kendisine tebliğinden itibaren en geç 1(bir) ay içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilir. Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde itirazın kabulüne veya reddine karar verir. Yönetim Kurulu 15 (onbeş) gün içerisinde karar vermediği takdirde itirazı red etmiş sayılır.
İtirazın red edilmesi halinde üyenin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu bu hususu ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere gündeme alır.
Genel Kurul kararı aleyhine Kulüp nezdinde yeniden itiraz olanağı yoktur.
Üyelikten çıkarma yaptırımı ilk yapılacak olağan genel kurulun gündemine konularak karara sunulur.
Bu halde Genel Kurulun kararı kesindir.

ÇIKARMA YAPTIRIMI ALANLARIN DURUMU
MADDE 114:Haklarında kesinleşmiş üyelikten çıkarma kararı alınmış olanların Kulüp merkezine ve tesislere bir üyenin konuğu olarak dahi gelmesi yasaktır.
Haklarında hak mahrumiyeti yaptırımı uygulananlar için de yaptırım süresince yukarıdaki yasak uygulanır.
Haklarında hak mahrumiyeti veya çıkarma yaptırımı kararı verilmiş üyeler için karar kesinleşinceye kadar Disiplin Kurulu gerekli tedbirlerin uygulanmasına karar verebilir.

ZAMAN AŞIMI
MADDE 115:Olay tarihinden başlayarak 3 (üç) ay içinde disiplin kovuşturmasına konu edilmeyen söylem veya eylem veya davranışlarda disiplin yaptırımları bakımından zaman aşımına uğrarlar.

SİCİL KURULUOLUŞUMU
MADDE 116:Sicil Kurulu Genel Kurulca seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur. Yedek üye sayısı 3 (üç)’ tür.

GÖREV BÖLÜMÜ
MADDE 117:Sicil Kurulu ilk toplantısında kendine başkan, başkan vekili ve yazman seçer.
Aynı toplantıda, toplantı gün ve saatlerini saptayarak kararını Kulüp üyelerinin ve üyelik için başvuranların görebilecekleri bir yere asmak sureti ile ilan eder.
Kurul en az 5 (beş) üye ile en az 15 (on beş) günde bir toplanır.
Kararlar gizli oyla ve oy çokluğu ile alınır.
Kurulca alınan kararlar alınacak kesin karara esas teşkil etmek üzere Yönetim Kuruluna bir yazı ile gerekçeli olarak bildirilir.

GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 118:Sicil Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
118.1) Yönetim Kurulu tarafından aktarılan üyelik başvurularını inceleyip üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklindeki önerilerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna sunmak,
118.2) Üyeler, sporcular ve onursal üyeler için Sicil Defterleri, bir yazışma ve karar defteri tutmak,
118.3) Üye kayıt ve karar defterlerini notere onaylatmak,
118.4) Yönetim Kurulunun talebi üzerine Genel Kurula katılacak üyelerin listesini düzenlemek, gerektiğinde düzeltmek,
118.5) Her yıl sonunda sicil kayıtlarına göre 25 (yirmi beş) yıllık kıdemlerini kazanmış, yıllık ödentilerini tam olarak ödemiş, kesinleşmiş hak mahrumiyeti yaptırımı almamış, kaydı toplam 5 (beş) yıl kapanmamış üyelerin Divan Kurulu üyesi olduklarını karara bağladıktan sonra bu kişilerin listesini Yönetim Kuruluna sunmak,
118.6) Yönetim Kurulunun yazılı bildirisi üzerine hakkında Disiplin Kurulunca verilen kesinleşmiş yaptırımları üyelerin siciline işlemek,
118.7) Yönetim Kurulunun yazılı bildirisi üzerine hakkında kesin çıkarma kararı verilmiş veya Kulüpten çıkmak istediklerini yazılı olarak bildirmiş olan üyelerin Sicil Defterindeki kayıtlarını kapatmak,
118.8) Organlara ve kurullara aday olanların ve seçilmiş olanların seçilme niteliğinde olup olmadığını Tüzük uyarınca incelemek ve gereğini yapmak,
118.9) Yönetim Kurulundan gelen yazılı istek doğrultusunda Tüzük’ün 122. maddesinde belirlendiği biçimde kayıtları geçici olarak kapatılan üyelerin 19. madde uyarınca kayıtlarını açmak,
118.10) Yönetim Kurulunca onaylanan üyeliğe kabul kararını üye kayıt defterine işlemek,
118.11) Üye ödenti kayıtlarını inceleyerek o yıla ilişkin ödentilerini Şubat ayı sonuna kadar ödeyen ve Genel Kurula katılma hakkı olan üyelere verilmek üzere giriş kartlarını hazırlamak ve Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin kulüp sicil numarası ile ad ve soyadları yazılı ve hizalarında imza etmelerine elverişli sütun bulunan listeleri hazırlamak ve bunları olağan ya da olağanüstü genel kurul birinci toplantı tarihinden 30 (otuz) gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığına teslim etmek,
118.12) Üyeler ile ilişkileri, adres değişiklikleri, sosyal değişiklikler ve ölüm hallerini izlemek, gerekli bilgilendirme ve kayıt işlerini yapmak,
118.13) Bu Tüzük’te öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

KULÜP BAŞKANININ ÖZEL OLARAK ÜYE ÖNERMESİ
MADDE 119:Kulüp Başkanı her takvim yılı içinde yazılı olarak Kulübe büyük hizmet ve yararları dokunan ya da dokunabilecek en fazla 15 (on beş) kişinin sınırlamalar dışında ve giriş ödentisi alınmaksızın üye olarak kabul edilmesini Yönetim Kuruluna önerebilir ve bu öneri öncelikle işleme konularak sonuçlandırılır.

ÜYELİK HAKKINDAKİ KARAR
MADDE 120:Kulübe üye olmak isteyenler hakkındaki kararlar, karar defterine “Kabul” ya da “Ret” biçiminde geçirilir. Başvurusu reddedilen kişiye ret nedeni bildirilmez.

İPTAL EDİLECEK SİCİL NUMARALARI
MADDE 121:Herhangi bir nedenle açık kalmış ya da birden fazla yazılmış olan sicil numaraları, Sicil Kurulunun Karar Defterine geçirilerek iptal olunur.
Sicil defterinde bu numaraların yanına açıklama yapılarak Sicil Kurulu başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu şekilde iptal olunan sicil numaraları hiçbir suretle kullanılamaz.

KAYITLARIN GEÇİCİ KAPATILMASI
MADDE 122:Kulüpte ve Kulübün kurmuş olduğu ya da pay sahibi olduğu şirketlerde hangi görev ile olursa olsun ücret alarak çalışanlarla Yönetim Kurulunun izni ile başka bir Kulüpte çalışanların kayıtları, çalıştıkları bu süre içinde geçici olarak kapatılır ve üyelikten doğan haklarını kullanamazlar.
Ancak yıllık ödentilerini düzenli olarak ödedikleri süre kıdemleri işler.

ON İKİNCİ BÖLÜM
ORGANLARA VE KURULLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

İLK TOPLANTI ÇAĞRISI
MADDE 123:Seçimle gelen organlardan Yönetim Kurulu seçimi izleyen en geç 7 (yedi) gün içinde, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu en geç 15 (on beş) gün içinde Kulüp Başkanının yazılı çağrısı üzerine belirtilen yer, gün ve saatte toplanır.

TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 124:Organların ve kurulların toplantıları kapalı olarak ve üyelerinden yarıdan bir fazlasının katılması ile yapılır. Divan Kuruluna ilişkin 101. madde ve Disiplin Kuruluna ilişkin 113. madde hükümleri saklıdır.

KARAR YETER SAYISI
MADDE 125:Organ ve kurullarda karar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.
Kulübü yükümlülük altına sokacak kararlara ilişkin 89 ve 90. madde ve Divan Kuruluna ilişkin 101. madde hükümleri saklıdır.

BİRDEN FAZLA ORGAN VE/VEYA KURULA SEÇİLENLERİN DURUMU, YASAKLAR
MADDE 126:Bir üye, seçimle oluşan organ ve/veya kurulların birden fazlasında görev alamaz. Seçimlerde birden fazla organ ve/veya kurula seçilmiş olan üyeler, seçim sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Genel Kurul Başkanlık Divanına yazılı olarak tercihini bildirmek zorundadırlar.
Denetim Kurulu üyelerine Kulüp ve şirketlerin denetiminden başka hiçbir görev verilemez.
Seçimlerde başkanlık veya herhangi bir organ ve kurul üyeliği için aday olanlar, aynı Genel Kurulun Başkanlık Divanında görev alamazlar.

GÖRÜŞMENİN TEKRARLANMASI
MADDE 127:Seçimle gelen organlarda ve kurullarda bir konu karara bağlandıktan sonra diğer bir konuya geçilmeden önce bir üye tarafından görüşmenin tekrarı isteminde bulunulabilir. Bu istem oya sunulur ve sonucuna göre işlem yapılır.

SÜRENİN DOLMASI, İSTİFA HALLERİNDE GÖREVİN GEÇİCİ SÜRDÜRÜLMESİ
MADDE 128:Görev süresi dolan, istifa eden organ ve kurullar yeni seçimler yapılıncaya kadar, sadece günlük işleri yürütmek üzere göreve geçici olarak devam ederler. Bu konuda 92. madde hükmü saklıdır.

ÜYELİĞİN BOŞALMASI, İSTİFA VE DEVAMSIZLIK DURUMUNDA YEDEK ÜYENİN GÖREVE ÇAĞIRILMASI
MADDE 129:Seçimle göreve gelen organ veya kurulların üyelerinden birinin istifa etmesi ya da üst üste üç toplantıya önceden geçerli bir özür bildirmeksizin katılmaması nedeniyle üyeliğinin düşmesi, veya herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde yedek üyelerden en çok oy alan üye göreve çağrılır.

YENİ SEÇİMİ GEREKTİRECEK DURUMLAR
MADDE 130:Seçimle gelen organ veya kurullarda üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde ilgili organ veya kurulun seçimini yapmak için olağanüstü toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde, Kulüp üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hâkiminin Kulüp üyeleri arasından seçeceği 3 (üç) kişi, 15 (on beş) gün içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırır.
Bu toplantı kararına uyulur ve gereken organ veya kurul için seçim yapılır.
Bu hususta Tüzük’ün 92. maddesindeki hüküm saklıdır.

KARARLARIN DEFTERE GEÇİRİLMESİ
MADDE 131:Seçimle gelen bütün organlar ve kurullar kararlarını noterden onaylı karar defterine geçirmek zorundadır.

DEFTER, BELGE VE YAZIŞMALARIN SAKLANMA SÜRESİ
MADDE 132:Kulübün yasal ve yardımcı defterleri ile her türlü belge ve yazışmalar 10 (on) yıl süre ile Kulüpte saklanır.
Bu sürenin sonunda bunlar ve Genel Kurul tutanakları, ilgili organ ve kurullarca birer tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulunca Müze Kuruluna teslim ve müzeye mal edilir.

ÜYELERE YAPILACAK BİLDİRİMLER
MADDE 133:Üyelere yapılacak bildirimler basılı başvuru beyannamesinde belirtilen adrese, değişiklik olmuş ve bu durum yazılı olarak kayıttan geçirilmişse yeni adrese yapılır. Adresi saptanamayan üyelere yapılacak bildirimler Kulüp merkezinde ve sosyal tesislerde 15 (on beş) gün süre ile asılı bırakmak suretiyle yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ, STADIN İSMİ

KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
MADDE 134: Yönetim Kurulunca hazırlanan bir yönetmelik ve programla her yıl Ekim ayı içinde Kulübün kuruluş yıldönümü töreni yapılır.
Bu törende Kulüp Başkanının konuşmasından sonra hazır bulunan ve bu görevi daha önce yapmamış olan üye numarası itibarı ile en kıdemli üye tarafından yaş kütüğüne o yılın çivisi çakılır.
Bir yıl içinde Kulüpçe kazanılmış ödüller, alınmış armağanlar Kulüp Müzesine teslim ve mal edilir.

STADIN İSMİ
MADDE 135: Kulübün kurucularından ve 1 (bir) numaralı üye Ali Sami Yen’i anmak için Kulübün üst hakkından yararlandığı stadyuma Ali Sami Yen Stadı adı verilmiştir.
Stadyum değişikliği halinde, stadyumun bulunduğu komplekse Ali Sami Yen Spor Kompleksi adı verilir.
Kulübün yararlandığı spor tesislerine Kulüpte simge olmuş gerçek kişiler hariç kalıcı olarak herhangi bir gerçek kişinin ismi Genel Kurul kararı olmaksızın verilemez. Bu isimlerin başında mutlaka Galatasaray isminin bulunması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ, STADIN İSMİ

KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
MADDE 134: Yönetim Kurulunca hazırlanan bir yönetmelik ve programla her yıl Ekim ayı içinde Kulübün kuruluş yıldönümü töreni yapılır.
Bu törende Kulüp Başkanının konuşmasından sonra hazır bulunan ve bu görevi daha önce yapmamış olan üye numarası itibarı ile en kıdemli üye tarafından yaş kütüğüne o yılın çivisi çakılır.
Bir yıl içinde Kulüpçe kazanılmış ödüller, alınmış armağanlar Kulüp Müzesine teslim ve mal edilir.

STADIN İSMİ
MADDE 135: Kulübün kurucularından ve 1 (bir) numaralı üye Ali Sami Yen’i anmak için Kulübün üst hakkından yararlandığı stadyuma Ali Sami Yen Stadı adı verilmiştir.
Stadyum değişikliği halinde, stadyumun bulunduğu komplekse Ali Sami Yen Spor Kompleksi adı verilir.
Kulübün yararlandığı spor tesislerine Kulüpte simge olmuş gerçek kişiler hariç kalıcı olarak herhangi bir gerçek kişinin ismi Genel Kurul kararı olmaksızın verilemez. Bu isimlerin başında mutlaka Galatasaray isminin bulunması zorunludur.

ALTINCI KISIM
SOSYAL TESİSLER


TANIMI
MADDE 155: Sosyal tesisler, Kulübün üyeleri, aile bireyleri ile onların yakınları ve konuklarına, sporculara bu Tüzük’te ve yönetmeliklerde belirtilen koşullar içinde sosyal olanaklar sağlamak, üyeleri birbirine kaynaştırmak ve doğadan yararlandırmak amacı ile kurulmuş tesislerdir.

YARARLANMA
MADDE 156: O yılki Kulüp ödentisini ödemiş olan Galatasaray Spor Kulübü üyeleri ve aile bireyleri sosyal tesislerden yararlanabilirler.

AİLE BİREYLERİ
MADDE 157: İşbu Tüzük’te aile bireyi diye tanımlanan kişiler üyelerin;
157.1) Eşleri,
157.2) 18 yaşına kadar ya da öğrenci olduğunu belgelemek koşuluyla 25 yaşına kadar çocuklarıdır.

ÜYENİN ÖLÜMÜ HALİNDE EŞİNİN VE AİLE BİREYLERİNİN DURUMU
MADDE 158: Üyenin ölümü halinde:
161.1) Eşine,
161.2) 18 yaşına ya da öğrenci olduğunu belgelemek koşulu ile 25 yaşına kadar çocuklarına,
Sosyal Tesislerden yararlanma bakımından aile bireyi işlemi yapılır.

ONUR LİSTESİNE GEÇEN GALATASARAY İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIŞIKLIĞI
MADDE 159: Galatasaray İlköğretim Okulu ve Galatasaray Lisesi’nde onur listesine geçmiş olan öğrenciler eğitimde başarıyı özendirmek amacı ile okul müdürlüğünün yazılı belgesi ve veli veya vasileri ile birlikte başvurduklarında yararlanma payı ödemeksizin o yıl sosyal tesislerden yararlanabilirler.

ÖDENTİSİZ YARARLANMA
MADDE 160: Kulüp Başkanı, her yıl Kulübün prestiji ve yararları açısından gerekli gördüğü kulüp üyesi olmayan en çok 10 (on) kişiye ödentisiz olarak sosyal tesislerden yalnızca bir takvim yılı için yararlanma olanağı verebilir.

TESİSLERİN YÖNETİMİ
MADDE 161: Lokal ve tesisler Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenen tesis müdürleri tarafından yönetilir.

YEDİNCİ KISIM
DİĞER KONULAR


GALATASARAY LİSESİ MÜDÜRÜNÜN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MADDE 162: Galatasaray Lisesi Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

YÖNETMELİKLER
MADDE 163: Tüzük’ün uygulanması için gerekli görülen yönetmelikler gerektiğinde Divan Kurulunun da görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, doğrudan ya da Genel Kuruldan geçirilerek yürürlüğe konur.

SPOR DALLARININ YÖNETİMİ :
MADDE 164: Kulübün bütün spor dallarının yönetimi Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu her spor dalı için gerekli gördüğü komite ve danışma kurullarını kurabilir.

VAKIF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI
MADDE 165: Kulüp, ihtiyaç sahibi üyelerine yönetmeliklerine uygun olarak ve belgeleri karşılığında sağlık yardımı yapmak, cenazeleriyle ilgilenmek ve üyeleri arasında sosyal dayanışmanın güçlenmesini sağlayacak olanakları yaratmak ve sürdürmek amacı ile vakıf, dayanışma ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

SEKİZİNCİ KISIM
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 166: Tüzük değişikliği, bu amaçla düzenlenmiş olağanüstü toplantılarda yapılır.
Görüşmelerin kolaylığı amacıyla değişiklik önerileri Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce basılı olarak isteyen üyeye verilmek üzere Yönetim Kurulunca Kulüp merkezinde Kulübün resmi web sitesinde hazır bulundurulur.
Tüzük değişikliği için Genel Kurul toplantı yeter sayısı birinci toplantı için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki)’si, ikinci toplantı için 1/10 (onda bir)dur. Toplantı açıldığı gün tamamlanmazsa görüşmeler tamamlanıncaya kadar izleyen günlerde devam eder. Bu takdirde yeniden çoğunluk aranmaz.
Tüzük değişikliğine ilişkin öneriler yazılı yapılır. Bu konudaki kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3(üçteiki) çoğunluğu ile alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
KULÜBÜN FESHİ

KULÜBÜN FESHİ
MADDE 167: Kulübün feshi için Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
Kulübün feshi için Genel Kurul toplantı yeter sayısı gerek birinci gerekse ikinci toplantı için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 (üçte iki)’sidir.
Bu konudaki karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile alınır.
Genel Kurulca karar verildiğinde seçilecek 5 (beş) kişilik bir kurulca tasfiye işlemi yapılır. Tasfiye sonucunda kalan taşınır ve taşınmazlar ile sair değerler verilen Genel Kurul kararı uyarınca Galatasaray Lisesi’nin ihtiyaçları için kullanılmak kaydı ile Galatasaray Eğitim Vakfı’na devir olunur.

DOKUZUNCU KISIM
YÜRÜRLÜK VE GEÇİCİ HÜKÜMLER


GEÇİCİ MADDELER
MADDE G1: Bu Tüzük Genel Kurul tarafından kabulüyle yürürlüğe girer.
Ancak;
G1.1) Genel Kurulun oluşumuna ilişkin 23. madde işbu Tüzük’ün kabulünü izleyen takvim yılından itibaren yürülüğe konulur,
G1.2) Seçime ilişkin hükümler olağan ya da olağanüstü olarak yapılacak ilk seçim Genel Kurulundan itibaren yürürlüğe konulur,
G1.3) Bu Tüzük’le sınırlandırılan veya ortadan kaldırılan haklara ilişkin eski Tüzük hükümleri 31.12.2011 tarihine kadar yürürlükte kalır,
G1.4) Bu Tüzük yürürlüğe girinceye kadar yapılmış olan üyelik başvuruları geçerliliğini muhafaza eder, ancak üyeliğe kayıt yürürlüğe giren Tüzük uyarınca yapılır.
G1.5) Bu Tüzük’ün yürürlüğe girdiği tarihte halihazırda kaydı kapalı olan üyelere Yönetim Kurulu tarafından Kulübe bildirilmiş son adreslerine aidat borçlarını ödemeleri için noter vasıtası ile tebligat yapılır; 31.12.2011 tarihine kadar ödemesini gerçekleştirmeyen üyelerin üyelikleri düşer.