DİVAN KURULU OLUŞUMU (TÜZÜK – Madde 97)

Divan Kurulu Sicil Kurulu’nca işbu Tüzük’ün 118.5 maddesi uyarınca Divan Kurulu üyesi olmayı haketmiş oldukları saptanmış üyeler ve eski başkanlar ile en az bir seçim dönemi kesintisiz görev yapmış olmak koşulu ile ikinci başkanlar, Kulüp üyesi olan Galatasaraylılar Derneği eski başkanlarından ve Galatasaray Lisesi Müdürü’nden oluşur.

DİVAN KURULU GÖREVLERİ (TÜZÜK – Madde 99)

Divan Kurulu, Kulübün en yüksek danışma kuruludur. Görevleri:

99.1) Kulübün etkinliklerini, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları ve bunlarda mevzuat ve Tüzük hükümleri ile bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını incelemek, inceleme sonucuna göre alacağı kararları Yönetim Kuruluna dilek ve tavsiye olarak bildirmek, gerekirse yeni bir Divan Kurulu kararı ile ilk olağan Genel Kurula sunmak,

99.2) Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek,

99.3) Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını önermek,

99.4) Gerektiğinde yeniden bir Tüzük yapılması, yürürlükteki Tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususlarında çalışmalar yapmak ve hazırlanacak taslağı Yönetim Kuruluna vermek,

99.5) Yönetim Kurulunca üç ayda bir verilecek çalışma raporu ile bağımsız denetimin ilgili döneme ait denetim raporu özetini, konsolide hesap vaziyetini, Denetim Kurulu raporu ile birlikte incelemek, gerekirse görüşünü bildirmek, talebi halinde Divan Kurulu üyesine imza karşılığı olarak kopyalarını sunmak,

99.6) Yönetim Kurulunca hazırlanacak Yönetmelikler ve bildirilecek çeşitli konular hakkında görüşünü açıklamak,

99.7) Bu tüzükle kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞININ SEÇİMİ (TÜZÜK – MADDE:100)

100.1) Divan Kurulu 3 (üç) yılda bir Nisan ayında kendi başkanını, iki başkan yardımcısını ve iki yazmanını seçmek üzere, Başkan, yokluğunda kıdemli Başkan Yardımcısı tarafından toplantıya çağrılır.

100.2) Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan yardımcılıkları ve yazmanlıklara aday olmak, seçmek ve seçilmek için Şubat ayının son işgünü çalışma saati sonuna kadar yıllık ödentiyi ödemiş olmak gereklidir.

100.3) Seçimler gizli oy, açık sayım ilkelerine uygun olarak yapılır.

100.4) Her üyenin bir oyu vardır ve kendi kullanır.

100.5) Seçim toplantılarına oturumda bulunan en kıdemli Divan Kurulu üyesi başkanlık eder, kendisine yardım etmek için bir başkan vekili ile iki yazman açık oylama ile seçilir.

100.6) Divan Kurulu Başkanlığının yeni seçime altı aydan az bir süre kala boşalması halinde seçim yapılmaz. Başkanlık Divanının en kıdemli Başkan Yardımcısı Başkan olur.

100.7) Seçimlerde Kulüp seçim toplantısındaki yöntem ve esaslar uygulanır.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ (TÜZÜK – MADDE:101)

101.1) Divan Kurulu çalışmaları Divan Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve yazmanlar tarafından yürütülür; boşalmalar halinde yerlerine ilk toplantıda yenileri seçilir ve yeni seçilenler eskilerinin sürelerini tamamlarlar.

101.2) Başkan ve başkan yardımcılarının toplantıya gelmemeleri halinde, oturumda bulunan en kıdemli üye Başkanlık eder.

101.3) Divan Kurulu ayda bir kez olağan olarak belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.

101.4) Olağan toplantı gündemi Başkan, yokluğunda bir Başkan yardımcısı tarafından hazırlanır. Toplantıda gündeme geçmeden önce, toplantıya katılan üyelerin 1/10 (onda bir)’unun isteği üzerine Başkanlık oylamayla gündeme ekleme yapabilir.

101.5) Divan Kurulu olağanüstü toplantıya Divan Kurulu Başkanı, Divan Kurulu üyelerinden en az 20 (yirmi) kişi veya Denetim Kurulunun yazılı talebi üzerine Divan Kurulu Başkanı veya başkan yardımcılarından biri tarafından çağrılır. Yukarıdaki yazılı talep çerçevesinde oluşturulan gündem üyelere ve öneri sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Olağanüstü toplantı gündemine ekleme yapılamaz.

101.6) Divan Kurulu toplantılarında son söz istemde bulunmaları halinde Divan Kurulu üyelerinindir. Kulüp üyeleri dilerlerse izlemek üzere Divan Kurulu toplantılarına girebilir, ancak konuşamaz ve oylamalara katılamazlar.